คำคล้ายในภาษาไทย : การวิเคราะห์รูปคำและความหมาย

Main Article Content

สุชาดา  เจียพงษ์

บทคัดย่อ

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์รูปคำคล้ายในภาษาไทย และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของคำที่มีความคล้ายกันจากเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมมติชน พ.ศ. 2547 และคลังคำ พ.ศ. 2547 ผลการศึกษาพบคำคล้ายทั้งหมดจำนวน 119 คู่ 238 คำ ได้แก่ 1) รูปคำคล้าย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ รูปคำคล้ายความหมายเหมือน รูปคำคล้ายความหมายคล้าย และรูปคำคล้ายความหมายต่าง พบจำนวน 38 คำ 2) รูปคำต่าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ รูปคำต่าง ความหมายเหมือนหรือตรงกันข้าม และรูปคำต่างความหมายคล้าย  พบจำนวน 200 คำ ทั้งนี้สามารถลำดับจำนวนคำคล้าย ที่พบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ รูปคำต่างความหมายคล้าย พบมากที่สุดจำนวน 196 คำ รูปคำคล้ายความหมายต่าง พบจำนวน 24 คำ รูปคำคล้ายความหมายเหมือน พบจำนวน 8 คำ รูปคำคล้ายความหมายคล้าย พบจำนวน 6 คำ และรูปคำต่างความหมายเหมือนหรือตรงกันข้าม พบน้อยที่สุดจำนวน 4 คำ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

สุชาดา  เจียพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์

ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

E-Mail:  suchada_kr@hotmail.com

References

นววรรณ พันธุเมธา. (2547). คลังคำ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ผะอบ โปษะกฤษณะ. (2554). ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น (1977) จำกัด.

มติชน, สำนักพิมพ์. (2547). พจนานุกรมฉบับมติชน. กรุงเทพฯ: มติชน.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน).

ศรีสุนทรโวหาร, พระยา. (2552). ไวพจน์ประพันธ์ พิศาลการันต์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรีสุนทรโวหาร, พระยา. (2414). มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์

พิศาลการันต์. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา.

สถาบันภาษาไทย.(2539). ปัญหาการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.

สนม ครุฑเมือง. (2555). การเขียนเชิงวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครสวรรค์: เสรีนครการพิมพ์.

สุชาดา เจียพงษ์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง คำคล้ายในภาษาไทย : ความหมายและการใช้. สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2556). ระบบคำภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2546). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.