การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนวมนุษยนิยม

Main Article Content

พัฒน์  วัฒนสินธุ์

บทคัดย่อ

              บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศด้านจิตวิทยา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และ กระตุ้นให้ผู้เรียนบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดตามแนวคิดจิตวิทยาแนวนี้ ซึ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับตัวตน และการยอมรับศักยภาพแห่งตน โดยได้มีการเชื่อมโยงกับ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์โดย  Maslow และ ทฤษฎีตัวตนโดย Rogers และ มีการนำเสนอข้อแนะนำในการสร้างบรรยากาศ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

พัฒน์  วัฒนสินธุ์

อาจารย์พัฒน์  วัฒนสินธุ์

M.S. (Counseling Psychology), California State University, Fresno

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  patwatanasin@yahoo.com

References

จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. (2556). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดียู ศรีนราวัฒน์ และคณะ. (2558). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เติมศักดิ์ คทวณิช. (2546). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทิศนา แขมมณี. (2548). ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นุชลี อุปภัย. (2555). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2553). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ. (2549).จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.

วีรพล แสงปัญญา. (2561). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แสงระวี ดอนแก้วบัว. (2558). ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ. (2555). เหลียวหลังแลหน้า: การสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ. ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด.

อัชรา เอิบสุขสิริ. (2557). จิตวิทยาสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2553). หลักการสอน. (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.