หนังสือ POPEYE

Main Article Content

กวินธร  เสถียร

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
บท
บทความแนะนำ / วิจารณ์หนังสือ
Author Biography

กวินธร  เสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร  เสถียร

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  gwyntorns@nu.ac.th

References

กวินธร เสถียร. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ Cool Japan “ความเจ๋ง” มวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 36(3), 223-234.

เทียมยศ ปะสาวะโน. (2556). เอดูเทนเมนต์: การศึกษาแนวใหม่ที่เน้นความบันเทิง. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 3(2), 159-167.

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์. (2557). Made in Thailand 2. กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก.

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2556). DIFFERENT (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊ก.

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์. (2557). POPEYE. กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก.

ผู้จัดการออนไลน์ (MGR Online). (7 เมษายน 2552). ย้อนรอยพรีเซ็นเตอร์ ททท. กระตุ้นเที่ยวไทยได้จริงหรือ. เรียกใช้เมื่อ 27 เมษายน 2561 จาก MGR Online: https://goo.gl/cbhGKy

โพสต์ทูเดย์. (16 ธันวาคม 2557). ททท. ดึงมาริโอ้ช่วยโปรโมตจีนเที่ยวไทย. เรียกใช้เมื่อ 27 เมษายน 2561 จาก https://goo.gl/d2ujTa

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์. (25 มีนาคม 2559). นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ : “Scret Ingredient” จุลินทรีย์แห่งความสำเร็จ. เรียกใช้เมื่อ 30 เมษายน 2561 จาก มติชนสุดสัปดาห์: https://goo.gl/hZGjrG

ธารริน อดุลยานนท์. (11 ตุลาคม 2559). นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ : คอลัมนิสต์และบรรณาธิการบริหาร themomentum.co ผู้เชื่อมั่นในคำถามที่ดี. เรียกใช้เมื่อ 27 เมษายน 2560 จาก a day: https://goo.gl/tw8H4c

แอดเวอร์ทอเรียล (Advertorial). (2 พฤษภาคม 2561). 7 เส้นทาง “amazing ไทยเท่” กับ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม. เรียกใช้เมื่อ 3 พฤษภาคม 2561 จาก ไทยรัฐ: https://goo.gl/kwTtWf

Brasor, P. (2013, January 13). Mascots bear cash for local authorities. Retrieved April 30, 2018, from The Japan Times: https://goo.gl/uH5pyT

Fujii, M. (2013, November 14). Harvard Degree: The Political Economy of Kumamon. Retrieved April 27, 2018, from The Wall Street Journal: https://goo.gl/NYPgSp

Harvard College. (2013, November 12). The Political Economy of Kumamon: A New Frontier in Japan's Public Administration. Retrieved April 27, 2018, from Harvard College: https://goo.gl/pYutib

Japan National Tourism Organization. (n.d). Japan Anime Map. Retrieved May 1, 2018, from JNTO: https://goo.gl/5w7NQA

Kyodo. (2013, October 28). Kumamoto mascot Kumamon greets Imperial Couple. Retrieved April 29, 2018, from The Japan Times: https://goo.gl/swxaLD

Richard, F. (2005). Out of the Inkwell : Max Fleischer and the Animation Revolution. Lexington: The University Press of Kentucky.

Steinberg, N. (2016, July 20). Meet Japan's Kumamon, the bear who earns billions. Retrieved May 2, 2018, from BBC: https://goo.gl/dhuyA9