กลวิธีการเขียนของผู้เรียนไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจ โดยพิจารณาจาก ความสามารถทางการเขียนและสาขาวิชา

Main Article Content

พัฐนนท์  พลหาญ

บทคัดย่อ

           ในสาขาการเขียนภาษาที่สอง การศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเขียนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการมาเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษแล้ว การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ของการใช้กลวิธีการเขียนของผู้เรียนไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีระดับความสามารถทางการเขียนและสาขาวิชาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 87 คน โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มสาขาการตลาด จำนวน 26 คน, สาขาการจัดการ จำนวน 29 คน และสาขาการบัญชี จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามการใช้กลวิธีการเขียน ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาจาก Petric&Czarl (2003) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า กลวิธีระหว่างการเขียนเป็นกลวิธีที่นักศึกษาใช้มากที่สุด รองลงมาคือกลวิธีก่อนการเขียน และกลวิธีการแก้ไขงานเขียน ตามลำดับ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบอีกว่าโดยภาพรวมแล้วกลวิธีการเขียนของนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางด้านความสามารถทางการเขียนและสาขาวิชานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด กล่าวโดยสรุปแล้วปัจจัยทางด้านความสามารถและสาขาวิชาไม่ได้มีอิทธิพลสำคัญกับความถี่ของการใช้กลวิธีการเขียนของนักศึกษาไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจซึ่งมีความถนัดทางด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

พัฐนนท์  พลหาญ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

               

อาจารย์พัฐนนท์  พลหาญ

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

E-Mail:  Pattanon92528@gmail.com

References

AbdulRahman, A. A. (2013). Investigation of writing strategies, writing apprehension, and writing achievement among Saudi EFL major students. International Education Studies, 6(11), 130 – 139.

Al-Sawalha, A.M. & Chow, T.V.(2012). The effects of proficiency on the writing process of Jordanian EFL university students. Academic Research International, 3(2), 379-388.

Angelova, M. (1999). An Exploratory study of factors affecting the process and product of writing in English as foreign language. Ph.D. Dissertation, State University of New York.

Anuyahong, B. (2014). The Six English writing strategies of undergraduate students in Thailand: A Case study of Thai-Nichi Institute of Technology. International Conference on Language Communication 2014 Proceeding, 46-76.

Arndt, V. (1987). Six writers in search of texts: A protocol-base study of L1 and L2 writing. ELT Journal, 41, 257-267.

Baker, W. & Boonkit, K. (2004). Learning strategies in reading and writing: EAP contexts. RELC Journal, 35(3), 199-238.

Beare, S. (2000). Differences in content generating and planning processes of adult L1 and L2 proficient writers. Ph.D. Dissertation, University of Ottawa.

Bennui, P. (2008). A study of L1 inference in the writing of Thai EFL students. Malaysian Journal of ELT Journal Research, 4, 72-102.

Boch, F. &Piotat, A. (2005). Note-taking and learning: A summary of research. The WAC Journal, 16, 101-113.

Boonpattanaporn, P. (2007). A comparative study of English essay writing strategies and difficulties perceived by English major students: A case study of students in the school of Humanities, the University of Thai Chamber Commerce. Unpublished research report, University of Thai Chamber Commerce.

Bosher, S. (1998). The composing processes of three Southeast Asian writers at the post-secondary level: An exploratory study. Journal of Second Language Writing. 7(2), 205-241.

Brown, H.D. (1980). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Chai, C. (2006). Writing plan quality: Relevance to writing scores. Assessing Writing 11, 198-223.

Chen, Y. (2011). Study of writing strategies used by Chinese Non-English majors. Theory and Practice in Language Studies, 1(3), 245-251.

Chotirat, N. (1998). An investigation writing strategies employed by students with high and low writing ability. Master Thesis, Mahidol University.

Chuenchaichon, Y. (2015). A review of EFL writing research studies in Thailand in the past 10 years. Journal of Humanities, Naresuan University, 11(1), 13-30.

Cohen, A. & Brooks- Carson, D. (2001). A research on direct vs translated writing: students’ strategies and their results. Modern Language Journal, 85(2), 169-188.

Cooper, C. R. (2000). Literacy children construct meaning. 4th edition. Boston : Houghton Miffin.

Cumming, A. (1989). Writing expertise and second language proficiency. Language Learning, 39(1), 81-141.

Cumming, A. (1990). Expertise in evaluating second language composition. Language Testing, 7(1), 31-51.

Ede, L. & Lunsford, A. (1984). Audience addressed / Audience invoked : The role of audience in composition theory and pedagogy. College Composition and Communication, 35(2),155-171.

El- Mortaji, Y. (2001). Writing ability and strategies in two discourse types: A cognitive study of multilingual Moroccan University students writing in Arabic (L1) and English (L3). Ph.D. Dissertation, University of Essex.

Flower, L. & Hayes, J.R. (1980). The cognition of discovery: definition a rhetorical problem. College Composition and Communication. 31, 21-32.

Flower, L. & Hayes, J.R. (1981). A Cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387.

Fujieda, Y. (2006). A Brief history sketch of second language writing studies: A retrospective. KyoaiGakuen Maebashi Kokusai DaigakuRonsyuu. 5, 59-72.

Grabe, W. & Kaplan, R.B. (1996). Theory and practice of writing: An applied linguistic perspective. New York: Longman.

Hyland, K. (2003). Second language writing. New York: Cambridge University press.

Jackson, L. (2006). Research method and statistics: A critical thinking approach. 2nd edition. USA : Thomson Learning Academic Resource Center.

Jacobs, H. L., Zinkgraf, S. A., Wormuth, D. R., Hartfiel,V. F., and Hugney, J. B. (1981). Testing ESL Composition: A practical approach. London: Newbury House publishing, Inc. Jarunthawatchai, W. (2001). A Case study of writing strategies used in process writing by proficient and less proficient writers. Master Thesis, Thammasat University.

Jones, S. and Tetroe, J. (1987). Composing in a Second Language in A. Matsuhashi (Eds), Writing in Real Modeling Production Processes. (pp. 34-57). Norwood New Jersey: Ablex.

Jun, Z. (2008). A comprehensive review of studies on second language writing. HKBU papers in Applied Language Studies, 12, 89-114.

Kieft, M., Rijlaarsdam, G., & Bergh, H. (2006). Writing as learning tools: Testing the role of students’ writing strategies. European Journal of Psychology of Education, 21, 17-34

Kieft, M., Rijlaarsdam, G., &Bergh, H. (2007). The effects of adapting a writing course to students’ writing strategies. British Journal of Educational Psychology, 77, 565-578.

Kotarputh, R. (2011). Language learning strategies of EFL business students: A case study of Thai business students. Master Thesis, Mahasarakham University.

Krashen, S.D. (1984). Writing research theory and applications. Oxford : Pergamon press.

Kulamai, P. Keawcha, N. & Chaya, W. (2016) Writing strategies used in English essay writing of Thai undergraduate learners majoring in English at Srinakarinwirot University. Pedagogical and Cultural Approaches in Western Languages Proceeding, 128-150.

Lynch, W. M. (1998). An Investigation of writing strategies used by high ability seventh grades responding to a state-mandated explanatory writing assessment task. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA, ERIC Database ED418436.

Maarot, N. & Murat, M. (2013). Writing strategies used by ESL upper secondary school students. International Education Studies, 6(4), 47-54.

Matsumoto, K. (1995). Research paper writing strategies of professional Japanese EFL writers. TESLCanada Journal, 13(1), 17-27.

Mu, C. (2005). A taxonomies of ESL writing strategies. Proceeding of Redesigning Pedagogy, Policy, Practice, NIE Singapore, 1-10.

Mu, C. (2006). An investigation of the writing strategies three Chinese post-graduate students report using while-writing academic papers in English. Ph.D. Dissertation, Queensland University of Technology.

Mu, C. & Carrington, S. (2007). An investigation of three Chinese students’ English writing strategies. TESL Journal, 11(1), 1-23.

Nuchsong, S. (1997). A study of learning strategies of English writing of students at the United Rajabhat Institute of Buddha Chinnaraj. Master. Thesis, Naresuan University.

Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: what every teacher should know. The United States of merica: Heinle & Heinle Publisher.

Oxford, R.L. & Burry-Stock, J.A. (1995). Assessing the use of language learning strategies worldwide with the ESL/EFL version of Strategy Inventory for Language Learning (SILL) System, 23(1), 1- 23.

Paengsri, P. (2013). Investigating the language learning strategies used in paragraph writing among Thai EFL Matthayomsuksa 3 students.Graduate Research Conference 2013, 1400-1410.

Pawabunsiriwong, K. (2004). University students’ writing strategies. Independent Study, Khon Kaen University.

Pawapatcharaudom, R. (2007). An investigation on Thai students’ English language problems and their learning strategies in the international program at Mahidol University. Master. Thesis, Kingmonkut’s institute of Technology North Bangkok.

Perl, S. (1978). Five writers writing: case studies of the composing process of unskilled college writers. Ph.D. Dissertation, New York University.

Petric, B. & Czarl, B. (2003). Validating a writing strategy questionnaire. System,31(2), 187-215.

Phonhan, P. (2016). Language learning strategies of EFL Education students: A Case study of Thai undergraduate students. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts. 6(2),115-135.

Pianko, S. (1979). A description of the composing processes of college freshman writers. Research in the Teaching of English, 13, 15-22.

Pothitha, S. (2016). English writing strategies employed by English major university students. Master Thesis, Buriram Rajabhat University.

Prapphal, K. & Opanon- Amata, P. (2003). An investigation of English proficiency of Thai graduates. Chulavijai, 21(3), 12-16.

Ponukkha, P. (2012). The effect of topic familiarity on students writing strategies in L2. Independent Study, Mahasarakham University.

Punthumasen, P. (2007). International program for teacher education: An approach to tackling problems of English in Thailand. 11th UNESCO-APEID International Conference 2007, Bangkok, 1-13.

Raimes, A. (1985). What unskilled ESL students do as they write: A Classroom study of composing?.TESOL Quarterly, 19(2), 229-258.

Raimes, A. (1987). Language proficiency, writing ability and composing strategies: A study of ESL college student writers. Language Learning, 37(3), 439-468.

Riazi, A. (1997). Acquiring disciplinary literacy: A social –cognitive analysis of text production and learning among Iranian graduate students of Education. Journal of Second Language Writing, 6(2), 105-137.

Ridhuan, M. & Abdullah, T.L. (2009). The writing strategies used by Engineering ESL Malay learners. Conference of the International Journal of Arts &Sciences, Las Vegas 2009.

Rungruangthum, M. (2011). Writing anxiety: EFL postgraduate students writing research paper in English. Journal of English Studies, 12, 89-114.

Sanpanich, N. (2010). A study on the use of writing strategies and the writing ability of Bangkok University Sophomore students. Bu Academic Review, 9, 63-75.

Saraiwang, S. (2006). A study of writing strategies in the writing process employed by senior English major students with high and writing abilities. Master Thesis, Naresuan University.

Sasaki, M. (2000). Toward an empirical model in EFL writing processes: An exploratory study. Journal of Second Language Writing, 9(3), 259-291.

Silva, T. (1990). Second language composition instruction: Developments, issues, and directions in ESL, In Kroll. B (Eds), Second language writing: Research insights for classroom. (pp. 11-117). Cambridge University Press.

Sommers, N. (1980). Revision strategies of student writers and experienced adult writers. College Composition and Communication, 31, 378-387.

Tono, Y. (1991). A Good dictionary user: what makes the differences? In K. Ito et al (Eds), Recent studies on English language teaching. (pp. 229-253). Tokyo: Yumi Press.

Torrance, M., Thomas, G., & Robinson, E.J. (1994). The writing strategies of graduate research students in the social sciences. Higher Education 27, 379-392.

Torrance, M., Thomas, G., & Robinson, E.J. (2000). Individual differences in undergraduate essay- writing strategies: A longitudinal study. Higher Education, 39, 181-200.

Uzawa, K. (1996). Second language learners’ processes of L1 writing, L2 writing, and translation from L1 to L2. Journal of Second Language Writing, 5(3), 271-294.

Victori, M. (1995). EFL writing knowledge and strategies: An interaction study. Ph.D Dissertation, University of Autonoma de Barcelona.

Wang, L. (2003). Switching to first language among writers with different second language proficiency. Journal of Second Language Writing, 12, 347-375.

Wang, W. & Wen, Q. (2002). L1 use in L2 composing process : An explanatory study of 16 Chinese EFL writers. Journal of Second Language Writing, 11(3), 225-246.

Watcharapunyawong, S. & Usaha, S. (2013). Thai EFL students’ writing errors in different text types. The Interference of the Fist Language Teaching, 6(1), 67-77.

Yuksel, I. (2014). Investigating academic writing strategy use in L1 and L2. Global Journal of Foreign Language Teaching, 4(2), 134-146.

Zamel, V. (1983). A composing process of advanced ESL students: six case studies. TESOL Quarterly, 17(2), 165-187.

Zhao, P. (2014). The model of “Plan Do Check and Act” to improve Chinese EFL learners’ writing strategies. Higher Education of Social Sciences, 7(1), 107-112.