ปัญจตันตระ ชุดนิทานเอกอมตะของโลก เล่ม 1 การแตกมิตร และ เล่ม 2 การผูกมิตร

Main Article Content

อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์

Article Details

How to Cite
บท
บทความแนะนำ / วิจารณ์หนังสือ
Author Biography

อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์

อาจารย์อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:   ornjiraa@hotmail.com