อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ : การศึกษาบทบาทของครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีฮินดูในการพัฒนาจิตวิญญาณของศิษย์

Main Article Content

สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
กิ่งแก้ว  อัตถากร

บทคัดย่อ

           การศึกษาอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์เป็นการศึกษาบทบาทของครูบาอาจารย์ในมุมมองของทฤษฎีอาร์คีไทพ์ ผลการวิจัยพบบทบาทของอาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในศาสนาฮินดูห้าบทบาท คือ 1) บทบาทในการสั่งสอน 2)  บทบาทในการพิทักษ์คุ้มครอง  3) บทบาทในการทดสอบ  4) บทบาทในการมอบของขวัญ ของวิเศษ   5)  บทบาทในการเป็นศาสดาพยากรณ์ ซึ่งบทบาททั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของชีวิตและจิตวิญญาณของศิษย์เพื่อดำเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ และนอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ล้วนได้รับมอบหมายให้ลงมา  ทำหน้าที่ตามพระบัญชาของเบื้องบนด้วย

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

นางสาวสุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคารม

E-Mail: sukunyasopee@gmail.com

กิ่งแก้ว  อัตถากร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) กิ่งแก้ว  อัตถากร

Ph.D. (Folklore) Indiana University, USA

ผู้มีความรู้ความสามารถ ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  -