การศึกษาเปรียบเทียบความเปรียบ “ไซ่ฮั่น” ฉบับภาษาจีน กับฉบับแปลภาษาไทย

Main Article Content

Liu Jian Lu
พัชรินทร์  อนันต์ศิริว
ภูริวรรณ  วรานุสาสน์

บทคัดย่อ

           งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สำนวนภาษาความเปรียบของวรรณกรรมเรื่องไซ่ฮั่นฉบับภาษาจีนกับฉบับแปลภาษาไทย  ถึงความคล้ายคลึงหรือแตกต่างระหว่างความเปรียบของวรรณกรรมทั้งสองภาษา 


           ผลการศึกษาพบว่า  ความเปรียบ ’เหมือน’ และความเปรียบ ’เป็น’ ที่ปรากฏในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องซีฮั่นเหยี่ยนอี้ (西汉演义 xi han yan yi) เป็นฉบับภาษาไทย  สรุปได้ว่ามีวิธีการแปล  2 ประเภท  ได้แก่ 1. การแปลที่ผู้เรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทยตัดข้อความการเปรียบเทียบในต้นฉบับภาษาจีนออก  ทั้งนี้อาจเพราะเป็นข้อความนั้นไม่สำคัญ  หรือเข้าใจยาก  เป็นสิ่งที่คนไทยไม่รู้จัก  ไม่เคยพบ  เพราะสะท้อนแนวคิดด้านวัฒนธรรมที่ต่างไปจากของไทย  2. การแปลเป็นฉบับภาษาไทยโดยผู้เรียบเรียงเพิ่มเติมการเปรียบเทียบทั้งๆ ที่ฉบับภาษาจีนไม่มีการเปรียบเทียบ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

Liu Jian Lu

Miss.Liu Jian Lu

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

E-Mail:  yuchunxueyi131@hotmail.com

พัชรินทร์  อนันต์ศิริว

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน์

ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail: yangpatcharina@yahoo.co.th

ภูริวรรณ  วรานุสาสน์

ดร.ภูริวรรณ  วรานุสาสน์

อ.ด.(วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail: puriwanw@gmail.com