การเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Main Article Content

กุณฑิกา  ชาพิมล

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกภาษาไทย ในระดับอุดมศึกษาจากสองสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      วิทยาเขตหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้แบบทดสอบการเขียนสะกดคำภาษาไทย มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบมีทั้งหมดจำนวน 218 คน แบ่งเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 114 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 104 คน ผลการวิจัยพบว่าการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาทั้งสองสถาบันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ จำนวนคำที่สะกดถูกต้องของนักศึกษาทั้งสองสถาบันไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นมีคำที่สะกดถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 11 คำ ได้แก่ ไตรยางศ์ รถจี๊ป สมเพช มุกตลก  แท็บเล็ต พัลวัน อลึ่งฉึ่ง อะลุ่มอล่วยหรืออะลุ้มอล่วย สมุดโน้ต ขะมุกขะมอม มารยาสาไถย ซึ่งสองคำสุดท้ายเป็นคำที่นักศึกษาสะกดถูกต้องน้อยที่สุด ผลการทดสอบสามารถแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนคำทับศัพท์ที่ถูกต้องได้ อีกทั้งยังไม่สามารถสะกดคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน 

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

กุณฑิกา  ชาพิมล

อาจารย์กุณฑิกา  ชาพิมล

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

E-Mail:  bowbell_82@hotmail.com