วิเคราะห์คำศัพท์เขมรจากพจนานุกรมเขมร ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ.2512 ที่พ้องกับคำศัพท์ไทย

Main Article Content

วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง

บทคัดย่อ

           การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คำที่ใช้พ้องกันระหว่างคำศัพท์เขมรกับคำศัพท์ไทย  และเพื่อจำแนกที่มาของคำศัพท์ที่ใช้พ้องกัน โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา จากข้อมูลปฐมภูมิ คือคำศัพท์ภาษาเขมรจากพจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ.2512  ในหมวดตัวอักษร ง.


           ผลการวิจัยพบว่า มีคำที่ใช้พ้องกันรวมทั้งสิ้น 13 คำ และในจำนวนนี้เป็นคำที่มาจากหลายภาษา  จำแนกได้ดังนี้ คำศัพท์เขมรที่พ้องกับคำศัพท์ไทย จำนวน 11 คำ, คำศัพท์เขมรที่มาจากภาษาจีนที่พ้องกับคำศัพท์ไทย จำนวน 1 คำ, คำศัพท์เขมรที่มาจากภาษาไทยพ้องกับคำศัพท์ไทย จำนวน 1 คำ


           แสดงให้เห็นว่าภาษาเขมรกับภาษาไทย แม้จะอยู่ต่างตระกูลภาษากัน แต่ทั้งสองภาษามีคำที่มีความคล้ายคลึงกัน

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง

รองศาสตราจารย์นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง

ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  watanachaim@nu.ac.th