ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Main Article Content

วรเชษฐ์ แถวนาชุม
สุรางคนา มัณยานนท์
นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกอบด้วย 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 35 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  เท่ากับ 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง .24 – .75มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า


          ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1  โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้นำที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด    ด้านความสามารถในการนำปัจจัยนำเข้าต่างๆ  มากำหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก  ด้านการมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสสำหรับอนาคต อยู่ในระดับมาก ด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ อยู่ในระดับมาก และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วี อินเตอร์พริ้นท์

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาร์น.

พจนันทน์ จารุเลิศพิศุทธิ์ และ สงวน อินทร์รักษ์. (2562). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายลาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(2), 258-269.

ศราวุธ ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์. (2561). การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 12(1), 112-117.

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร: รายงานเรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2552-2553. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

สุรศักดิ์ ปักการะโถ, สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์. (2561). การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 12(1), 118-124.

Ireland, H, & Hoskisson, R. E. (2007). Strategic Management. New York: Thomson.

Johnson, G., and K. Scholes. (2003).Strategic Management in Practice from Exploring Corporate Strategy. London: Prentice-Hall.

Krejcie, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activity. Journal for Education and Psychological Management, 30(3), 608-609.

Robbin, S.P. & Coulter, M. (2003). Management (6th ed). New Jersey: Prentice Hall.