วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2774-1141 (Online) เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยเปิดรับบทความในกรอบวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเภทบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) ซึ่งบทความทุกบทความ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

กองบรรณาธิการเปิดรับบทความ โดยส่งผ่านระบบ ThaiJo และดำเนินการตามระบบตามมาตรฐาน TCI เพื่อให้ทุกบทความมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ตามเป้าหมายหลักของวารสารวิชาการ

ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

2022-12-29

 

เรียน  ผู้ส่งบทความเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์

 

วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ซึ่งกำหนดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม สำหรับบทความที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 17-10-2022

รูปแบบการจัดการสื่อดิจิทัลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

พรฟ้า สุทธิคุณ, ปัญญา เลิศไกร, นพรัตน์ หมีพลัด

1-18

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมด้วยตนเองของผู้สูงอายุ

พิมพ์ญาณินท์ พัฒน์แฟง, ลัญจกร นิลกาญจน์, กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์

19-39

ทับประกอบดนตรีหนังตะลุง

พัชธรกรณ์ เอื้อจิตรเมศ, กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ, ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์

97-115

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

สมถวิล เอี่ยมโก๋, เลหล้า ตรีเอกานุกูล, วิกรม บุญนุ่น, โกมินทร์ วังอ่อน

116-132

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2774-1141 (Online)