ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม

บทบรรณาธิการ

          วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 19 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง สำหรับบทความวิจัยในฉบับนี้ จะประกอบด้วยบทความวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การเรียนการสอน กฎหมาย การเมืองและการปกครอง การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารเทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนบทความวิชาการนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบในบทความวิจัยและความรู้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจต่อวารสารวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
          สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ
 

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-30

ฉบับเต็ม