ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - เมษายน

บทบรรณาธิการ

          วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 13 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน นับเป็นฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ.2562 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 16 เรื่อง และบทความวิชาการ 4 เรื่อง สำหรับบทความวิจัย จะประกอบด้วยบทความ ในสาขาสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการศึกษา ส่วนบทความวิชาการนั้น อยู่ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการศึกษาและการเรียนการสอน โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบ ในบทความวิจัยและองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้
          ในนามของวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า
          สุดท้ายขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง) และอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสบความสำเร็จมาจนถึง ทุกวันนี้ สำหรับท่านที่สนใจจะนำบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้ติดต่อกับ กองบรรณาธิการตามที่อยู่ในเล่มวารสาร ขอบคุณครับ

เผยแพร่แล้ว: 2019-04-30

ฉบับเต็ม