วารสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของวารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยบทความที่นำ�เสนอในฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิชาการจำ�นวน 5 บทความ และบทความวิจัยจำ�นวน 3 บทความ จากอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการจากหลากหลายสถาบัน ในศาสตร์สาขาที่หลากหลายในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่มุมมองที่มีต่อทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ บทลงโทษที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติด แนวทางการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปรากฎการณ์ทางสังคมที่มีต่อดนตรี การบรรเลงเสียงสูงของฟลูตด้วยระดับเสียงเบา การพัฒนาความสามารถในการอ่านวรรณกรรมโดยใช้โปรแกรม Edmodo การใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาวงจรการเรียนรู้ที่มองเห็นได้ด้วยวิธีการสอนแบบเปิด
กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่าง ๆ ในวารสารฉบับนี้จะมีประโยชน์สำ�หรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า นำ�ไปใช้อ้างอิง ต่อยอดทางวิชาการ หรือประยุกต์ใช้ในบริบทของตน ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองบรรณาธิการวารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ และทีมงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำ�ให้วารสารฉบับนี้สำ�เร็จตามเป้าหมาย

Published: 2020-01-17