การพัฒนาวงจรของการเรียนรู้ที่มองเห็นได้ ด้วยการประยุกต์วิธีการสอนแบบเปิด: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา

Main Article Content

ศีลวัต ศุษิลวรณ์

Abstract

The purpose of this research was to study the development of the visible learning cycle to enhance teachers’ instructional capacity by adapting the open approach teaching. The sample consisted of 2 Thai language teachers of Plearnpattana School and 120 grade 1 students of the academic year 2018 in a 10 week study.  The research tools used were 1) 20 Thai subject lesson plans  and lesson study process 2) assessment and development tools such as : Records of lessons study, Records of teacher’s learnings and improvements and Records of teacher’s development. 


Research findings showed that: 1) the teachers’ teaching skills improved  2) students’ learning achievements increased,  and 3) supervisors were a key factor in the teachers’ development.  The key findings were the way to solve illiteracy and the way to enable a smooth learning transition from kindergarten to grade 1.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศุษิลวรณ์ ศ. (2020). การพัฒนาวงจรของการเรียนรู้ที่มองเห็นได้ ด้วยการประยุกต์วิธีการสอนแบบเปิด: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพลินพัฒนา. Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts, 1(1), 110–131. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hsa/article/view/204256
Section
Research Article