คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

       วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีขอบเขตเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกองบรรณาธิการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองบทความดังนี้

     1. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

     2. เป็นบทความที่ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง

     3. เป็นบทความที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการและการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ บทความละ 2 ท่าน

     4. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบตามข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับ

     5. ข้อความ เนื้อหา และข้อมูลต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

การเตรียมต้นฉบับ

ต้นฉบับบทความวิจัยและบทความวิชาการควรมีความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt. การตั้งหน้ากระดาษระยะขอบ บน-ล่าง ซ้าย-ขวา 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร โดยมีองค์ประกอบของบทความดังนี้

  1. บทความวิจัย

          1.1 ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          1.2 ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด

          1.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 250-300 คำ

          1.4 คำสำคัญไม่เกิน 5 คำ

          1.5 เนื้อหาบทความ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

                    1.5.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                    1.5.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

                    1.5.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

                    1.5.4 นิยามคำศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)

                   1.5.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)

                    1.5.6 วิธีดำเนินการวิจัย

                    1.5.7 สรุปผลการวิจัย

                    1.5.8 การอภิปรายผล

                    1.5.9 ข้อเสนอแนะ

                    1.5.10 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

                    1.5.11 เอกสารอ้างอิง

 

  1. บทความวิชาการ

          1.1 ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          1.2 ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด

          1.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 250-300 คำ

          1.4 คำสำคัญไม่เกิน 5 คำ

          1.5 เนื้อหาบทความ

          1.6 เอกสารอ้างอิง

 

ระบบการเขียนอ้างอิง

     วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร ใช้ระบบการเขียนอ้างอิงแบบ APA (6th edition)