การลงทะเบียนเพื่อส่งบทความตีพิมพ์กับวารสาร PCFM

ลงทะเบียนออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ ลงทะเบียน (register) ด้านขวาบนของหน้าวารสาร 

หากท่านมีรหัสอยู่แล้ว สามารถ เข้าระบบ (log in) ได้เลย 

ท่านสามารถศึกษาวิธีการเตรียมข้อมูลได้ที่ แนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์โดยระบบ Online journal "Thaijo" >> (คำแนะนำผู้แต่ง

 

รูปแบบบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

    - นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)

    - รายงานผู้ป่วย (Case report)

    - บทความปริทัศน์ (Review article)

    - บทความพิเศษ (Special article)

    - เรื่องเล่า (Story telling)

 

ความรับผิดชอบของผู้รายงานหรือคณะผู้รายงาน

  1. ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานต้องออกหนังสือรับรองว่า บทความที่ท่านส่งมาเป็นผลงานของท่านเองและยังไม่เคยส่งไปตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ถ้าผลงานนั้นได้เคยเสนอในที่ประชุมวิชาการใดมาก่อนให้ระบุในตอนท้ายของบทความว่าท่านได้เสนอผลงานนั้นในที่ประชุมแห่งใดบ้าง

  2. รายชื่อของคณะผู้รายงาน ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ผู้ที่มีชื่อต้องเป็นผู้ที่ได้อุทิศตัวเองแก่รายงาน หรือบทความนั้นอย่างแท้จริง และทราบรายละเอียดในบทความนั้นทุกประการ ผู้ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าของผู้ป่วย ห้ามระบุในรายชื่อของคณะผู้รายงาน

  3. ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานต้องออกหนังสือรับรองว่า ถ้าบทความของท่านได้รับการยอมรับ จากกองบรรณาธิการบทความนั้นจะตีพิมพ์โดย "วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว" เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

  4. ถ้ามีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานของบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

  5. ผู้รายงานนิพนธ์ ต้นฉบับ ต้องยื่นเอกสารรับรองให้ดำเนินการโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional Review Board: IRB)

  6. ในกรณีที่ได้รับทุนวิจัย ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานต้องระบุแหล่งเงินทุนวิจัยอย่างชัดเจนโดยให้ระบุไว้ในหน้าแรกของบทความ

  7. ในกรณีรายงานผู้ป่วย (case report) จําเป็นต้องมีเอกสาร consent form ของผู้ป่วย

การเตรียมต้นฉบับ

  • ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ ต้นฉบับไม่สมบูรณ์หรือถูกต้อง จะถูกส่งคืนเจ้าของบทความเพื่อแก้ไขก่อนส่งตรวจสอบบทความ (review) ต่อไป

  • ให้ส่งต้นฉบับที่จะลงตีพิมพ์ ภาพประกอบ รูปภาพ กราฟ และตาราง มาในรูปแบบไฟล์ .docx โดยโปรแกรมที่ใช้พิมพ์ต้องเป็น Microsoft Word for Window version 1997-2003   พร้อมทั้งหนังสือนำส่ง (cover letter) รับรองความรับผิดชอบของผู้รายงานและคณะผู้รายงาน ตามหัวข้อข้างต้น

การส่งผลงาน