ทีมเวชศาสตร์ครอบครัวกับการแพทย์ทางเลือก และกรณีการใช้กัญชา รูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก

Main Article Content

สุพัตรา ศรีวณิชชากร

บทคัดย่อ

ในระยะสามทศวรรษที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ประชาชนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ได้มีการเลือกใช้การแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก  การใช้กัญชาทางการแพทย์ก็นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น  


แล้วแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งทีมงานเวชศาสตร์ครอบครัว ในฐานะที่เป็นทีมงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนผู้ใช้บริการที่เป็นฐานรากอย่างมากกลุ่มหนึ่ง จะมีบทบาทและท่าทีต่อการดูแลด้วยการแพทย์ทางเลือก แค่ไหนอย่างไร  เป็นความท้าทายประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากขึ้น  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ปัญหาสุขภาพมีความเรื้อรัง และมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคมเพิ่มขึ้น  ในขณะที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในระดับที่ลงลึกไปถึงระดับโมเลกุล และระดับยีนส์ พันธุกรรม แต่ก็พบว่ามีปัญหาสุขภาพอีกจำนวนมากที่การใช้การแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว จะยังเป็นทางตัน ไม่สามารถเยียวยา และช่วยสนับสนุนให้ประชาชน/ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างพอดี  ทำให้แนวโน้มประชาชนจำนวนมากจึงได้แสวงหาการดูแลสุขภาพทางเลือกต่างๆ เพื่อช่วยเยียวยา ประคับประคอง และส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจไปพร้อมกัน  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ