Journal of Primary Care and Family Medicine (PCFM)

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารเพื่อรวบรวมความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพการบริการและวิชาการ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวต่อบุคลากรสาธารณสุข 

และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และระบบริการปฐมภูมิ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2024): เมษายน - มิถุนายน 2567

PCFM  Vol.7  No.2

เมษายน - มิถุนายน 2567

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ
ทบทวนเพื่อไปต่อ: นิยามของเวชศาสตร์ครอบครัวที่แท้จริงคืออะไร?

บทความพิเศษ
โรคหลอดเลือดสมองในสังคมผู้สูงอายุ

นิพนธ์ต้นฉบับ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความเครียด ความมั่นใจ องค์ความรู้ ทักษะ และการศึกษาด้านการดูแลประคับประคองของผู้ให้การดูแลด้านประคับประคองในโรงพยาบาลตติยภูมิของประเทศไทย

การเปรียบเทียบองค์ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการทำแผนดูแลล่วงหน้าของบุคลาการทางการแพทย์ที่ดูแลประคับประคอง และบุคลากรโรคไตที่ผ่านการอบรมการวางแผนดูแลล่วงหน้าใน 12 เขตบริการสุขภาพของประเทศไทย

ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยวิดีโอสาธิตเปรียบเทียบกับการสอนโดยบุคคล แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ จากการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวเทียบกับการให้บริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระดับน้ำตาลสะสมของการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางผ่านระบบการแพทย์ทางไกลกับการรักษาตามมาตรฐานปกติในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมไม่ได้ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการดูแลรักษาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและโรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีของผู้สูงอายุในเขตเมือง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ประสบการณ์ของผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนต่อการถอดถอนเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ: การศึกษาเชิงคุณภาพ

รายงานผู้ป่วย

การพยาบาลผู้คลอดที่ติดเชื้อซิฟิลิสและติดสารเสพติด : กรณีศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-27

ดูทุกฉบับ

ISSN 2651-0553