Journal of Primary Care and Family Medicine (PCFM)

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารเพื่อรวบรวมความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพการบริการและวิชาการ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวต่อบุคลากรสาธารณสุข 

และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และระบบริการปฐมภูมิ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน 2565 : 12 ปี วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

PCFM  Vol.5  No.2

เมษายน - มิถุนายน 2565

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ
เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาการที่ผ่านมาและอนาคตของวารสาร PCFM
10 Tips and Tricks: เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร PCFM

บทความปริทัศน์
บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่ : ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยที่ผ่านมา

บทความพิเศษ
ทิศทางการพัฒนาวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จากการได้รับความรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ณ โรงพยาบาล ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

การเปรียบเทียบความสอดคล้องกันของการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (PHQ-2) และแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (PHQ-9) ระหว่างการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองกับการตอบแบบสอบถามโดยผู้ดูแลหลัก ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้การดูแลสุขภาพที่บ้าน ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประสิทธิผลของการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ต่อการมารับบริการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์กับกลุ่มรับยาที่แผนกผู้ป่วยนอก ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการต่อการชะลอภาวะไตเสื่อม

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่ : ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยที่ผ่านมา

ศักย์ศรณ์ มีลาภ, พันธิตรา สิงห์เขียว, ธานินทร์ ฉัตราภิบาล

75-82

ดูทุกฉบับ

ISSN 2651-0553