วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 14  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปจะได้ปรับลดจำนวนบทความที่ลงตีพิมพ์เหลือ จำนวน 5 บทความ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการบริหารงานวารสาร ให้สามารถยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการบริหารระบบการบริหารจัดการให้มีความน่าเชื่อถือทั้งต่อผู้เขียนบทความ และผู้ที่สนใจและกำลังหาแหล่งตีพิมพ์อยู่ โดยเนื้อหาบทความวิจัยในวารสารฉบับนี้จะประกอบไปด้วยบทความวิจัยทั้งทางด้านการท่องเที่ยว การจัดการ การตลาด และการบัญชี ซึ่งมีความรู้ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และรวมถึงภัยจากโรคระบาดที่กำลังสร้างปัญหาให้กับคนทั้งโลกในขณะนี้ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การทำการศึกษาวิจัยทางธุรกิจโดยการเก็บข้อมูลในช่วงที่ธุรกิจประสบปัญหาเช่นนี้ หรือภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของแต่ละธุรกิจ จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็นเช่นใด และผลการศึกษาจากอดีตยังคงจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่ จึงเป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์อย่างยิ่ง และสมควรที่จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ต่อไป ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานของวารสารเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด

 

 

 

 

                                                                                                   กองบรรณาธิการ

                                                                                                    มิถุนายน 2564

Published: 2021-06-29