วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ฉบับนี้ ได้คัดสรรบทความวิจัยที่มีคุณภาพของเนื้อหาทางวิชาการ จำนวน 8 บทความ แต่ละบทความผ่านการประเมินของนักวิชาการที่มากล้นด้วยคุณค่าด้านเนื้อหาและกระบวนการวิจัยที่มีประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการ สังคม ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่สามารถนำข้อเสนอแนะของนักวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละส่วนงานได้ ซึ่งในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยที่มีสาระทางด้านการบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการจัดการ ที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านตามศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา

          ณ โอกาสนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้เขียนบทความที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ และสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาผลงานวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมสืบต่อไป

 

 

 

                                                                                กองบรรณาธิการ

Published: 2018-12-29

The Effect of Accountant Competency on the Practice Success of the Industry Business in Lampang Province

ปัญจพร ศรีชนาพันธ์, ณัฐนรี ทองดีพันธ์, สิงหา คำมูลตา, สิงหา คำมูลตา

58-70

Effects of Internal Audit Practice Ethics and Management Policy on Internal Audit Success of Education Institution in Thailand

ณัฐปภัสร์ จันทร์อิ่ม, พรรณนภา เชื้อบาง, ฐิติวรดา แสงสว่าง

90-106

The Impact of Sustainability Accounting on Performance Of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand.

ทรงเดช ไชยชนะ, ทิพยาภรณ์ ปัตถา, ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร, สรัชนุช บุญวุฒิ, สนธิญา สุวรรณราช, สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

125-141