The Effect of Accountant Competency on the Practice Success of the Industry Business in Lampang Province

Main Article Content

ปัญจพร ศรีชนาพันธ์
ณัฐนรี ทองดีพันธ์
สิงหา คำมูลตา
สิงหา คำมูลตา

Abstract

The purpose of this study is to examines the effect of accountant competency on the practice success of the industry business in Lampang province. The competency of accountant is consisted of accounting capability, accountant personality, ethics application and teamwork. Questionnaires were used for data collection. The data were collected from 241 accounting manager of the industry business in Lampang province. The data were analyzed by using multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis indicated that the competency of accounting capability, accountant personality, ethics application and teamwork affect topractice success of the industry business in Lampang province. From the result, business should recognize the importance of developing the competency of accountant to achieve organizational goals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กรกนก บุญชุจรัส และภัทรพล มหาขันธ์. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 2(1), 71 - 87.

กรมบัญชีกลาง. (2561). รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561. จาก
https://www.cgd.go.th/cs/lpg/lpg/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html?page_locale=th_TH

กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว. (2558). คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีบริหาร นวัตกรรมทางการบริหาร การเพิ่มผลผลิตและความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 8(1), 47 – 66.

ฉัตรแก้ว จรัญชล และ ประภัสสร กิตติมโนรม. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู้กับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตนนทบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎส่วนสุนันทา, 2(2), 22 – 36.

ชลิดา ชาญวิจิตร และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(2), 95 – 106.

ชัพวิชญ์ คำภิรมย์, ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์. (2554). ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชี และประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 3(3), 28 – 39.

ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และกนกศักดิ์ สุจวัฒนาสินิทธิ์. (2560). สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). รายงานแนวโน้มธุรกิจ. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2561. จาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/BLP/BLP_TH_Q4_2017_sfnmz2n5.pdf.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). สรุปภาวะธุรกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2561. จาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Northern/DocLib_BLP/2017_Q4_Mo-BLP_NRO.pdf

ธีรนันท์ วัฒนาคานนท์, ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา และศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักทางการบัญชีกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4(3), 73 – 82.

นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์, สุทธนู ศรีไสย์ และจินต์ วิภาตะกกลัศ. (2557). ประสิทธิผลการดำเนินงานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมสินค้าเซรามิก ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง. วารสารสมาคมนักวิจัย, 19(1), 97 – 110.

ปาริชาติ เยพิทักษ์ และธีระวัฒน์ จันทึก. (2559). การบริหารจัดการข้อมูลขององค์การในภาครัฐ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University, 9(1), 16 – 26.

พรธิดา เทพประสิทธิ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2561). ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 10(1), 107 – 120.

พิชัย ทรัพย์เกิด. (2559). จรรยาบรรณทางวิชาชีพการบัญชีผลกระทบในเออีซี. วารสารรัชต์ภาคย์, 10(20), 166 – 177.

รัชนีกร จันทิมี และฐิติรัตน์ มีมาก. (2559). จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขอนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1123 – 1131.

รัตนา เลี้ยงพาณิชย์ และถวัลย์ เนียมทรัพย์. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 39(1), 186 – 208.

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง. (2561). รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง: เศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561. ค้นหาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561.จาก
https://www.cgd.go.th/cs/lpg/lpg/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html?page_locale=th_TH

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคเหนือ. (2561). สรุปภาวะธุรกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561. ค้นหาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561. จาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Northern/DocLib_BLP/2017_Q4_Mo-BLP_NRO.pdf

สุชน พิพย์ทิพากร, จิราวรรณ คงคล้าย และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน. (2560). การบริหารทรัพยากรมุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(2), 251 – 260.

Armstrong, J. Scott & Overton, Terry S. (1977). Estimating Non-response Bias in Mail Surveys. Journal of Marketing Research, 14 (3), 396 – 402.

Barney, Jay. (1991). Firm Resources & Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99 – 120.

Hair, J.F., and others. (2010). Multivariate Data Analysis. 6th Ed. New Jersey: Pearson.

Neter, J., Wasserman, W. & Kutner, M. H. (1985). Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs, 2md Edition, Homewood: Richard D. Irwin, Inc.

Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory, New York, NY: McGraw-Hill.