The Impact of Sustainability Accounting on Performance Of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand.

Main Article Content

ทรงเดช ไชยชนะ
ทิพยาภรณ์ ปัตถา
ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
สรัชนุช บุญวุฒิ
สนธิญา สุวรรณราช
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

Abstract

The purpose of this research was to study the impact of sustainability accounting practices on performance of the listed companies in the stock exchange of Thailand. Sustainability accounting practices studied comprise environmental accounting, value added statement, sustainability report, and human rights disclosure. A questionnaire instrument was used in gathering information from 139 respondents who are accounting executives in listed companies in the stock exchange of Thailand. Statistical analyses employed in this study were multiple correlation analysis and multiple regression analysis for hypothesis testing.


            Findings from the research suggested that environmental accounting, sustainable report, and human rights disclosure have a positive effect. However, value added statement has no effect on the performance of those companies. Therefore, management should pay attention to sustainability accounting practices. If this research is applied appropriately, it will be beneficial to the company in planning, control and subsequently develop its operations in order to acheive sustainable efficiency. It also benefits all stakeholders in obtaining more complete and quality information for economic decision making.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ และคณะ. (2547). การจัดการกระบวนการ : หนทางสร้างคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และ ศักยภาพเพื่อการแข่งขัน. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

จิรประภา อัครบวร. (2547). Competency Pitfalls. เอกสารประกอบการสอนวิชา ทม.722 การจัดการ ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.

จุลสุชดา ศิริสม และคณะ (2551). การบัญชีเบื้องต้น. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์.

ฉวีวรรณ จาดฤทธิ์. (2555). การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของ พนักงาน ของธนาคารพาณิชย์ไทย จดทะเบียนกลุ่มธนาคารในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ (2549) การบัญชีการเงิน. คณะการบัญชีและการจัดการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2544). ยอดกลยุทธ์การบริหารสำหรับองค์การยุคใหม่. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

ดวงสมร อรพินท์ และคณะ. (2552). การบัญชีการเงิน. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2561). [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561]. จาก https://www.set.or.th

นราภรณ์ สุขอยู่ และ ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์. (2555). การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อผลการ ดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

นิธิวดี ทับทิมศรี (2558). แนวทางการปฎิบัติบัญชีของนักบัญชีไทย. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมนุษยศาสร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่1, ฉบับที่ 2. 91 – 99

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2551). ทฤษฎีการบัญชี. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส.

พยอม สิงห์เสน่ห์ และนรีนุช เมฆวิชัย (2549). การบัญชีการเงิน. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์.

พสุ เดชะรินทร์. (2545). เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิพัฒน์ ก้องกิจกุล. (2545). คู่มือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า. กรุงเทพฯ : บีไบร์ทบุ๊คส์.

วัชนีพร เศรษฐสักโก. (2559). การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง.

วาสนา ทรงอาสา. (2559). รูปแบบการปฏิบัติการทางบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต, คณะการบัญชีและการจัดการ, มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.

ศศิวิมล มีอำพล (2550). ทฤษฎีการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่งเพรส.

ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2552). กลไกบรรษัทภิบาลเพิ่มมูลค่ากิจการจริงหรือไม่. [Online]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559] จาก https://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba121/Column/JBA121SinlapapornC.pdf

ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร และ วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน. (2547). การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม. วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 103 กรกฎาคม – กันยายน 2547.

สไบทิพย์ ขวัญกลับ. (2557). การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต, คณะการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2560). [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560]. จาก https://www.fti.or.th

สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล. (2546). การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

สุมาลี เกตุรามฤทธิ์ (2551). บัญชีเบื้องต้น 1. นนทบุรี : เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์.

สุวัจณีย์ จันทนา. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางการบัญชีกับความสำเร็จในงานของนักบัญชีสหกรณ์ การเกษตกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต, คณะการบัญชีและการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อัจฉรา จันทร์ฉาย. (2547). สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Balanced Scorecard). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฮองโง ทาคาโนบุ. (2545). การบริหารเพื่อมุ่งสู่อนาคต. วัฒนา พัฒนพงษ์ แปล. กรุงเทพฯ : นวสาสน์การพิมพ์.

Aaker, A. D., Kumar, V. & Day, S. George. (2001). Marketing research. NewYork : John Wiley & Son.

Branco, M.C. & Rodrigues, L.L. (2006). Communication of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks: a Legitimacy Theory Perspective. Corporate Communications: International Journal, Vol. 11 Iss. 3, pp. 232-248.

Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Raghunandan, K. (2005). Factors associated with US Public Companies’ Investment in Internal Auditing [Online]. Accounting Horizons, Vol. 19(2), pp. 69- 84. Retrieved November 1, 2016 from https://corpgovcenter.utk.edu/Research/ABFacCarHerRagh2005.pdf.

CG Thailand. (2017). Corporate Governance Code for Listed Companies 2017. Accessed on November 7, 2017 from https://www.cgthailand.org/TH/FAQ/cgcode/Pages/CGCodeFAQs.aspx.

Chompu-inwai, R., Jaimjit, B. & Premsuriyanunt, P. (2015). A Combination of Material Flow Cost Accounting and Design of Experiments Techniues in an SME: The Case of a Wood Products Manufacturing Company in Northern Thailand. Journal of Cleaner Production, Vol. 108, pp. 1352-1364.

Christ, K.L. (2014). Water Management Accounting and the Wine Supply Chain: Emprirical Evidence from Australia. The British Accounting Review, Vol. 46, pp. 379-396.


Domínguez, M. (2012). América Álvarez. Company Characteristics and Human Resource Disclosure in Spain. Social Responsibility Journal. 8(1). 1, pp. 4-20.

Dunk, A.S. (2002). Product Quality Environmental Accounting and Quality Performance. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15 No. 5, pp. 719-32

Ehsan, S. & Kaleem, D.A. (2012). An Emprirical Investigation of the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performace: Evidence from Manufacturing Sector of Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 2, No. 3, pp. 2909-2922.

Evraert, S. & Riahi-Belkaoui, A. (1998). Usefulness of Value Added Reporting: A Review and Synthesis of the Literature. Managerial Finance, 24: 1–15.

Ezeagba, C.E., Rachael, J.C. & Chiamaka, U. (2017). Environmental Accounting Disclosures and Financial Performance: A Study of Selected Food and Beverage Companies in Nigeria (2006- 2015). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7,
No. 9, pp. 162-174.

Gale, R. (2006). Environmental Costs at a Canadia Paper Mill: a Case Study of Environmental Management Accounting (EMA). Journal of Cleaner Production, Vol. 14, pp. 1237-51.

Gustavo Henrique Costa Souza, Luiz Antonio Felix Junior, Umbelina Cravo Teixeira Lagioia, & Joao

Gabriel Nascimento de Araujo. (2016). Financial Performance and Information Disclosure on Human Resources: An Analysis of Companies in The IBrX–100. Journal of Education and Research in Accounting, Vol. 10, No. 1, art. 5, pp. 88-102.

Hair, J.F. Black, B. Babin, Barry. Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariable Data Analysis, 6th.ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Ianniello, G. (2010). The Voluntary Disclosure of the Value Added Statement in Annual Reports of Italian Listed Companies. Agric. Econ. – Czech, Vol. 56 (8), pp. 368–378.

Jakrawatana, N., Pingmuangleka, P. & Gheewala, S.H. (2015). Material Flow Cost Accounting and Cleaner Production of Cassava Processing for Future Food, Feed and Fuel in Thailand. Journal of Cleaner Production, Retrived from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.139. (accessed 30 June 2016).

Jasch, C. (2003). The Use of Environmental Management Accounting (EMA) for Identifying Environmental Costs. Journal of Cleaner Production, Vol. 11, pp. 667 – 76.

Jitaree, W. (2015). Corporate Social Responsibility Disclosure and Financial Performance: Evidence from Thailand. Doctor of Philosophy Thesis, School of Accounting, Economics and Finance, University of Wollongong.

Kent, P., Windsor, C., & Zunker, T. (2011). Voluntary Employee Disclosures in Australian Annual Reports Applying Ullmann’s Stakeholder Theory. Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) Conference 2011. Darwin, Australia.

Kotler, P. (2003). Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall.

Magara, R., Aming’a, N.N., & Momanyi, E.. (2015). Effect of Environmental Accounting on Company Financial Performance in Kisii County. British Journal of Economics, Management & Trade 10(1): pp. 1-11.

McLeay, S. (1983). Value Added: A Comparative Study. Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, pp. 31–56.

Nawaiseh, E.M. Alsoboa, S.S. & Youssef EL-shohnah, Z.R. (2015). Influence of Firm Size and Profitability on Corporate Social Responsibility Disclosures by Banking Firms (CSRD): Evidence from Jordan. Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 5, no. 6, pp. 97-111.

Nunnally, J.C. & Bernsteim, I.H. (1994). Psychometric theory. New York : McGraw-Hill Inc.

Sindhu, M.I. & Arif, M. (2017). The Inter Linkage of Corporate Reputation between. Corporate Social Responsibility and Financial Performance. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Vol. 11 (3), pp. 898-910.

Sutherland, M.S. (1956). A Report on Techniques Leading to Cntrol and Measurement of Performance. Cost and Management, October.

Tontiset, N. (2013). The Effectiveness of Social Accounting for a Listed Company in The Stock Exchange of Thailand: Empirical Research on Causes and Impacts [Online]. Retrieved August 1, 2016 from https://www.mbs.msu.ac.th/ex-research/

V. Staden, C.J. (1998). The Usefulness of the Value Added Statement in South Africa. Managerial Finance, Vol. 24, pp. 44–59.

V. Staden, C.J. (2003). The Relevance of Theories of Political Economy to the Understanding of Financial Reporting in South Africa: The Case of Value Added Statements. Accounting Forum, Vol. 27, pp. 224–245.