แนวทางการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  • ธัญวรัตน์ แจ่มใส

คำสำคัญ:

แนวทางการเพิ่มมูลค่า, ตลาดออนไลน์, ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และ 2) ศึกษาการจัดทำระบบช่องทางการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้วิธีดำเนินการวิจัย แบบผสานวิธี โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 63 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความถี่ (f) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอข้อมูลทางสถิติแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มี 5 แนวทางได้แก่ การสร้างเครือข่าย การปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดหวาน การพัฒนาจุดจำหน่าย การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนการจัดทำระบบช่องทางการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ การรับรู้ตลาดออนไลน์ ของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจำหน่าย ข้าวโพดหวานออนไลน์  และการเพิ่มมูลค่าราคาของผลผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)