การศึกษาการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

  • วิสาขา ภู่จินดา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • สิริสุดา หนูทิมทอง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Keywords: ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน, พลังงานความร้อน, ชีวมวล, ชุมชนและครัวเรือน, Social Return on Investment, Heat production, Biomass, Community and Household

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อนในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานชีวมวล จำนวน 9 คน และสำรวจการใช้พลังงานชีวมวลด้านความร้อน 4 พื้นที่ ได้แก่ ครัวเรือนเผาถ่าน ครัวเรือนใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ ชุมชนปันเตาปิ้งย่างประสิทธิภาพสูง และวิสาหกิจชุมชนเผาถ่าน

ผลการศึกษา พบว่า การผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวลในระดับชุมชนมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากกว่าระดับครัวเรือน เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า และใช้ชีวมวลในปริมาณที่มากกว่า การผลิตพลังงานความร้อนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 3-6 และเมื่อเทียบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในระดับครัวเรือนจะมากกว่าระดับชุมชน ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่ได้รับในระดับครัวเรือนจะมากกว่าชุมชนและสามารถประเมินค่าได้ง่ายกว่าชุมชน 

 

The Study of Heat Production Using Biomass in Household and Community Levels

Wisakha  Phoochinda and  Sirisuda  Noothimthong

School of Social and Environmental Development the National Institute of Development Administration

This study is aimed at studying heat production using biomass in household and community levels and assessing environmental impact and social return on investment. In-depth interviewing with nine professionals and representatives from units related to energy production using biomass and surveying the use of biomass for producing heat in two communities and two households were undertaken. The two communities and two households surveyed produce heat as charcoal, gasifiers and high efficiency ovens.

The results of this study show that environmental impact from the use of biomass to produce heat using in communities is more than that in households.  This is because the process of producing heat using biomass in community is more complicated and uses more biomass than that in household. The heat production using biomass in community and household give the social return on investment of 3-6.  In addition, the social return    on investment of heat production using biomass in household is more than that in community since, benefits occurred in households resulting from heat production using biomass is more than that in communities and the assessment of social return on investment in households is calculated easily as compare to that in communities.


Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ภู่จินดาว., & หนูทิมทองส. (1). การศึกษาการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), 67-82. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42754
Section
Research Article