การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

  • เอกกมล บุญยะผลานันท์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Keywords: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมา รูปแบบ บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน กระบวนการและขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 

Problem Based Learning

Ekkamol  Boonyapalanant

Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

This paper is intended as a review of Problem-Based Learning. The purpose is to introduce in history, model, role of teachers and students, process of Problem-Based Learning. 

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
บุญยะผลานันท์เ. (1). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), 3-7. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42743
Section
Review Article