พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเที่ยวซ้ำของวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

  • ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Keywords: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ปัจจัยการเที่ยวซ้ำ, วัดห้วยปลากั้ง, Tourism Behavior, Revisited Factor, Wat hyua pla kang

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการเที่ยวซ้ำวัดห้วยปลากั้งของนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 385 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-40 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท และมาจากอำเภอรอบนอกจังหวัดเชียงราย จุดประสงค์หลักของการเดินทางคือท่องเที่ยว โดยทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววัดห้วยปลากั้งโดยมีคนแนะนำ ส่วนมากใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน เดินทางร่วมกับครอบครัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยไปเที่ยววัดร่องขุ่นเป็นอันดับต้นๆ และไม่เสียค่าที่พักในการเดินทาง สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการกลับมาท่องเที่ยววัดห้วยปลากั้งซ้ำมากที่สุดในภาพรวมอันดับแรกคือ วัดมีการตกแต่งสถานที่สวยงาม และการเดินทางที่สะดวกเป็นอันดับสอง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางร่วมกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวห้วยปลากั้งคือมาพักผ่อน ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยววัดห้วยปลากั้งมีจุดเด่นด้านความงามและทัศนียภาพ โดยทางวัดควรพัฒนาปรับปรุงในด้านการจัดการดูแลขบวนรถ/นักท่องเที่ยว และควรมีศูนย์วิปัสสนา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหากกลับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย จะกลับมาเที่ยวที่วัดห้วยปลากั้งอีก และจะแนะนำเพื่อนในการมาเที่ยววัดห้วยปลากั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าวัดห้วยปลากั้งคล้ายกับแหล่งท่องเที่ยววัดร่องขุ่นมากที่สุด

 

Tourist's Behavior and Revisited Factors of Tourism Destination; Wat hyua Pla Kang, Chiang Rai

Yongyoot  Chairatanawan

General Management Program in Faculty of Management Sciences, Rajabhat Chiang Rai University

Aims of this research were to study tourism behavior among tourists visited tourism destination in Chiang Rai and to study revisited factor at Wat hyua pla kang, tourism destination in Chiang Rai. Sampling of 385 tourists were gathered by quantitative method and analyzed with descriptive statistics as frequency, percentage, mean and standard deviation.

Findings were total of 385 tourists mostly are female, with aged between 21-40 years, averaged income of lower than 10,000 bahts a month and mostly from the districts outside the city of Chiang Rai. Main purpose of the visit is travelling with acknowledged from recommendations. Most of tourists spent one day for the visit with family. The visitors mostly also visit watrongkun familiar with the name “white temple”. Most visitors spent accommodation fee for the trip. Revisited factors are comprised of firstly well decorations, secondly conveniences of traveling, the visitors always come with friends and family for relaxation purposes. They encouraged the temple to develop parking system for massive transports and likely to have meditation center for overnight stays. Visitors confirmed for revisited again if any chance to come by Chiang Rai. Finally, visitors agree watrongkun is most likely the similar tourism destination as Wat hyua pla kang in Chiang Rai.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ชัยรัตนาวรรณย. (1). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเที่ยวซ้ำของวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(1), 64-72. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42741
Section
Research Article