ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน

  • อุษา เลาดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย
  • อินทร์ จันทร์เจริญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย
  • วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย
Keywords: บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก, Roles of the Basic Educational Institution Committees, Education Standard Performance for External Quality Assessment

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับของบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการยกระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 135 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยกำหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 4.07 และ 4.10 ตามลำดับ)

2. บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก

3. บทบาทคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรได้รับการพัฒนา 2 บทบาท คือ บทบาทด้านเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปี และบทบาทด้านกำหนดนโยบายและแผนพัฒนา 

 

The Relationship between Roles of the Basic Educational Institution Committees and Education Standard Performance for External Quality Assessment of Phrapariyattidhamma School, General Education, Nan Province

Usa  Laodee,  In  Chanjarain and Weeraphan  Siririth

Education Administration, Chiangrai College

This research was aimed to 1) study the level of roles of the basic educational institution committees and education standard performance for external quality assessment of Phrapariyattidhamma school, general education, nan province 2) study the relationship between roles of the basic educational institution committees and education standard performance for external quality assessment of Phrapariyattidhamma school, general education, nan province and 3) find the way to develop roles of the basic educational institution committees and increase of education standard performance for external quality assessment of Phrapariyattidhamma school, general education, nan province. The population and samples were included 135 basic educational institution committees of Phrapariyattidhamma school, general education, nan province in academic year 2012. The instrument for data collection was used the rating scale questionnaire including roles of the basic educational institution committees, and education standard performance for external quality assessment with the reliability of 0.95, 0.83 and 0.96 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient.

The results show that:

1. Roles of the basic educational institution committees and education standard performance for external quality assessment in overall and each dimension were at the high level (µ= 4.07 and 4.10)

2. The relationship between roles of the basic educational institution committees and education standard performance for external quality assessment was positively statistically significant (p<0.01) at the high level, and

3. Roles of the basic educational institution committees should be developed in role of the approval in the annual operation plans and role of set policies and development plans.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
เลาดีอ., จันทร์เจริญอ., & ศิริฤทธิ์ว. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(1), 43-50. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739
Section
Research Article