พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

  • ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Keywords: พฤติกรรม, ภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้ด้วยตนเอง, นิสิตปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยพะเยา, Behavior, English, Self-directed learning, Undergraduate students, University of Phayao

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตใน 4 ด้าน คือ 1) การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) การเลือกวิธีการเรียนรู้ 3) การประเมินผลการเรียนรู้ และ 4) การเลือกแหล่งและสื่อการเรียนรู้  รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการอ่านเชิงวิชาการในภาคเรียนที่ 1/2555 จำนวน 280 คนจากประชากรทั้งหมดจำนวน 930 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่า

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตใน 3 ด้านแรก คือ การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คือนิสิตแสดงพฤติกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองเป็นบางครั้งหรือเฉลี่ย 1 ครั้ง/สัปดาห์  สำหรับพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้านที่ 4 คือการเลือกแหล่งและสื่อการเรียนรู้พบว่า แหล่งที่นิสิตเลือกเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการเลือกแหล่งการเรียนรู้ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า นิสิตเลือกเรียนรู้จากสื่อประเภทภาพยนตร์ หรือการ์ตูนภาษาอังกฤษมากที่สุด พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตกับสื่อประเภทหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับสื่อประเภทภาพยนตร์หรือการ์ตูนภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและเพลงภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

2. นิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในด้านการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในพฤติกรรมด้านการเลือกแหล่งและสื่อการเรียนรู้


Self-directed Learning Behaviors in English Language Learning of Undergraduate Students of University of Phayao

Chuanpit  Sriwichai

School of Liberal Arts, University of Phayao

The purposes of this survey research were to study self-directed learning behaviors in English language learning of undergraduate students of University of Phayao in four aspects : setting learning objectives, selecting learning methods, evaluating learning outcomes and selecting learning sources and materials,  and to compare self-directed learning behaviors in English language learning of students with three different levels of English proficiency. The sample was 280 students obtained from 930 students who enrolled in Reading Academic English course in first semester of 2012 academic year at University of Phayao. The research instrument was the questionnaire for self-directed learning behaviors in English language learning, and the data obtained was statistically analyzed by using the computer program SPSS for window to find percentage, means, standard deviation, Pearson correlation coefficient, F-test and one way ANOVA.

The findings were as follows :

1.The mean of the students’ self-directed learning behaviors in English learning in the first three aspects: setting learning objectives, selecting learning methods and evaluating learning outcomes was in quite low level. The students occasionally performed self-directed learning behaviors once a week. In the aspects of selecting learning sources and materials, which is the fourth aspect, most students selected to learn English via internet, and students’ self-directed learning behaviors in each kind of learning source was significantly different at .01.    For learning materials, the students mostly selected to learn English using English movies or cartoons.  Moreover, there was correlation between the students’ self-directed learning behaviors in English learning and general English books at .01. Also, there were correlations between the students’ self-directed learning behaviors and English movies or cartoons, English newspaper and English songs at .05

2. English self-directed learning behaviors in setting learning objectives, selecting learning methods and evaluating learning outcomes of the students with three different levels of English proficiency : high, average and low, were significantly different at .01, but there was no notably difference in selecting learning sources and materials.  

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ศรีวิชัยช. (1). พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(1), 32-42. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42728
Section
Research Article