สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

  • อัครวัตร เชื่อมกลาง สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Keywords: สภาพ, การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, State, Instructional Management of Music Education, School under The Project of Expanding Opportunities for Education

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาดนตรีในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 การศึกษา 2555 จำนวน 37 โรงเรียน รวม 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ในด้านบุคลากร ด้านสถานที่ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการในภาพรวมทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 อยู่ในระดับน้อย  โดยมีด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2.75 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 1.84 อยู่ในระดับน้อย ในด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 อยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นความสำคัญและจัดสิ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับปานกลางและมีบุคลากรภายนอกมาให้ความรู้ในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.34 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย

 

State in The Instructional Management of Music Education in School under The Project of Expanding Opportunities for Education : Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1

Akarawat  Chaumklang

Music department Faculty of Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

The aims of this research were to study State in The Instructional Management of Music Education in School under The Project of Expanding Opportunities for Education Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1. The sample consisted of 37 executive and 37 music teachers in School under The Project of Expanding Opportunities for Education Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 in Academic Year 2012. The research tools were 5-rating scale and open-ended questionnaires. The statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation.

The research results were as follows; State in The Instructional Management of Music Education in School under The Project of Expanding Opportunities for Education Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1. In the personnel, places, equipment and administration parts. In the overall of 4 parts had the average equal 2.18 that was in a low level. In the case of places had the most average that was 2.75 but it still was in a medium level, the part of personnel had the least average that was 1.84, being a low level. The part of instructional activities process which had overall with the average of 2.63 that was a medium level. It looked for the importance and provided the facility for students’ study that had the most average equal 3.05, being a medium level. There were the experts outside coming to teach in the school that had a low average equal 2.34, being a low level.


Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
เชื่อมกลางอ. (1). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(1), 18-24. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42726
Section
Research Article