ปัจจัยกำหนดจำนวนสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  • ณัฐธยาน์ ศวีรภานันท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Keywords: ขยายสาขา, ธนาคาร, Expansion of Bank’s Branch, Bank

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยกำหนดการขยายสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยศึกษาการขยายเครือข่ายเฉพาะสาขาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540-2553 เป็นช่วงระยะเวลา 14 ปี โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS)

ผลการศึกษาปัจจัยกำหนดการขยายสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการขยายสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ สินทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และปริมาณเงินฝากต่อสาขา ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า การขยายสาขาในเบื้องต้นต้องพิจารณาถึงทุนในการดำเนินการ หากสถานะทางการเงินของธนาคารอยู่ในระดับมั่นคง การขยายสาขาก็จะส่งผลต่อสินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณเงินฝาก ซึ่งถือเป็นต้นทุนของเงินทุน เป็นวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการธนาคารใช้เป็นต้นทุนในการแสวงหากำไร หากมีปริมาณเงินฝากเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างโอกาสในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ธนาคารต้องพิจารณาถึงเศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก 

 

Factors Determining the Number of Branches of Bangkok Bank Public Company Limited

Natthaya  Sawiraphanan

Faculty of ECONOMIC, Ramkhamhaeng University

The objectives of this research were to investigates factors determining the branch expansion of Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank).

The researcher studies the expansion of the network of branches in the Kingdom of Thailand during the period between 1997 and 2010, a period of 14 years. In analyzing the data obtained in this connection, the researcher applied the method of multiple regression analysis and the ordinary least squares (OLS) technique. 

Findings are as follows:

Variables affecting the expansion of the Bangkok Bank network of branches at the statistically significant reliability level of 99 percent were Bangkok Bank assets and the quantity of deposits at each branch. Furthermore, the gross domestic product (GDP) was found to be directly correlated at the statistically significant reliability level of 90 percent.

On the basis of analysis, the researcher concluded that the expansion of the Bangkok Bank branch network primarily involves taking into consideration projected branch operational costs. If the financial status of Bangkok Bank remains stable, branch expansion will affect the quantity of assets such that increases in the quantity of assets will increase in tandem with the quantity of deposits which is considered the cost of capital. This is the main objective in conducting a bank business in making profits. If the quantity of deposit increases, it will affect investment opportunities. However, Bangkok Bank has to consider the overall economy and the trend of economic expansion of the country as a major concern.


Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ศวีรภานันท์ณ. (1). ปัจจัยกำหนดจำนวนสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(3), 46-53. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42722
Section
Research Article