ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน กับความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

  • ศิริพร แสงศรีจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • พยาม การดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • กันยา นันต๊ะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • รัตนา ทาสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Keywords: กระบวนการเรียนการสอน, ปัจจัยเกื้อหนุน, ความสุขของนิสิตพยาบาล, Instruction Process, Supporting Factors, Happiness of Student Nurse

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน กับความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตพยาบาล  ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามกระบวนการเรียนการสอน 2) แบบประเมินปัจจัยเกื้อหนุน และ 3) แบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ใหม่ ปี พ.ศ.2550 ค่าความความเที่ยงของเครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาคได้เท่ากับ 0.80, 0.93 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติ Eta

ผลการวิจัยพบว่า นิสิตพยาบาลส่วนใหญ่มีระดับความสุขมากกว่าคนปกติ  การจัดปัจจัยเกื้อหนุนของคณะสำหรับนิสิตอยู่ในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมดี ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของนิสิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (Eta = 0.787, r = 0.372, r = 0.330  p –value < 0.001 ตามลำดับ)   

นอกจากนั้นการวิจัยยังพบว่า ข้อเสนอแนะแม้ว่านิสิตจะมีความสุขมาก แต่นิสิตยังคงต้องการให้คณาจารย์ปรับการจัดการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น เน้นอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียนและใช้สื่อการสอนหลายรูปแบบ

 

The Relationships between student’s Factors on instructional process, supporting factors and happiness of student Nurses in University of Phayao

Siriporn  Sangsrijan1,  Phayam  Karndee1,  Kanya  Nantakaew1 and  Rattana  Tasit2

1 School of Nursing, University of Phayao

2 Finance and Accounting Analyst, School of Nursing, University of Phayao

The purpose of this study was to describe happiness of student nurses and to determine the relationships between students’ factors, Instructional process, supporting factors and happiness of student nurses. 174 student nurses were recruited by purposive sampling. Data were collected by questionnaires: 1) Instructional process questionnaires, 2) Supporting factors 3) Thai mental health indicator (TMHI). The reliability of questionnaires was 0.80, 0.93 and 0.92. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation and Eta correlation.

Results found that most of student nurses were happy, receive high level of instructional process and high supporting factors.  High correlation between learning achievement, Instructional process, support factors and happiness were significant (Eta = 0.787, r = 0.372, r = 0.330; p –value < 0.001).

These finding suggest that instructors should develop an intervention program encourage instructional process with happiness; off class learning, participatory learning and using various media.

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
แสงศรีจันทร์ศ., การดีพ., นันต๊ะแก้วก., & ทาสิทธิ์ร. (1). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน กับความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(2), 20-28. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42687
Section
Research Article