ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

  • ประเสริฐ เนียมแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • นพรัตน์ ชัยเรือง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Keywords: ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา, The Instructional Leadership of School Administrators, The Leadership

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช และ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จำแนกตามประเภทของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงาน

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 323 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นจำแนกตามประเภทของโรงเรียนใช้ t-test และประสบการณ์ในการทำงาน ใช้ F-test  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  for Windows 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับมาก   ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการนิเทศการสอน

2.  ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานและประเภทของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The Instructional Leadership of School Administrators Under The Office of Nakhon Si Thammarat  Primary  Educational Service Area

Prasert  Niamkaew1,  Napparat  Chairuang1  and  Veeravan  Jongjit  Sirijirakal1

1Education Administration, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

The purposes of this research were 1) to study the Instructional Leadership of school administrators under The Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Areas and, 2) to compare Instructional Leadership of School Administrators under The Office of Nakhon Si Thammarat Educational Service Areas by school size and work experience.

The sample was consisted of 323 Teachers under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Areas by stratified random sampling techniques.The instruments used in the research were questionnaires. The data were analyzed by SPSS for Windows Program to acquire percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Moreover, t-test and F-test were employed to compare opinions of teachers, categorized by work experience and school size, respectively.

The finding were:

1. The Leadership of school Administrators under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Areas, it was in high level. Considering that it was also found the average maximum is developing teaching and learning process. Followed by the measurement and evaluation and aspects with an average minimum of supervision and teaching.

2. The Leadership of school Administrators Under The Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Areas according the opinions of teachers, categorized by work experience and school size it was totally found that their opinions were significantly different at a level .05.


Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
เนียมแก้วป., ชัยเรืองน., & ศิริจิรกาลว. จ. (1). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(2), 10-19. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42684
Section
Research Article