แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Authors

  • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ที่ปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชยุตย์ เยาว์แสง ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อริยา วัฒนนิยมขจร ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keywords:

การพัฒนาที่ยั่งยืน, หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Sustainable development, Internal Audit Prince of Songkla University

Abstract

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำระบบบริหารคุณภาพตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีหรือ Organizational Governance (OG) มาใช้ประกอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร ว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยตรวจสอบภายในแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ทำการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของในการบริหารมหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำมากำหนดปัจจัยหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารทบทวนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและกำหนดมาตรการขับเคลื่อนนโยบายนี้ด้วยการวิเคราะห์สารสนเทศจริงตามค่านิยมหลักของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

 

Sustainable Development Concept for Prince of Songkla University

Thoedtida  Thipparat1,  Chayut  Yaowsaeng2 and Ariya  Watniyomkajorn2

1Internal Audit Advisor, Internal Audit, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla

2Auditor, Internal Audit, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 

Prince of Songkla University (PSU) uses a Quality Management System (QMS) based on organizational governance (OG) policy to ensure that the university will provide suitable services to students, customers, stakeholders and workforce. The QMS is a basic premise in creating the education for sustainable development (ESD). Internal Audit Prince of Songkla University has to explore key factors to set up ESD for PSU. Data associated with the management performance which was the result from the implementation of the university management strategies were determined in order to identify the key sustainable development factors. University administrators can use the identified factors to revise the organization policy and create the sustainable measures that can drive the policy by applying the fact based on analysis which is one of the core values of an excellent management model.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ทิพย์รัตน์ เ., เยาว์แสง ช., & วัฒนนิยมขจร อ. (2013). แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), 62–66. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678

Issue

Section

Research Article