ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา

Authors

  • วนิสา พรหมรัตน์ สาขาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keywords:

ปัจจัยการบริหาร, องค์การแห่งการเรียนรู้, การวิเคราะห์เส้นทาง, Management factors, learning organization, path analysis

Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จำนวน 260 คน โดยสุ่มจากประชากร 741 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์เส้นทาง ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรจากโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยผล   การวิเคราะห์เส้นทาง ใช้วิธีการของสมการเชิงโครงสร้างของตัวแปรการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ที่แก้ปรับแล้ว โมเดลที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี และค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนของโมเดลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่า/df = 1.99, df = 30, RMR = .025, RMSEA = .062, GFI = .96, AGFI = .90 ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเรียงตามลำดับมีดังนี้ อิทธิพลทางตรงมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยเทคโนโลยีและระบบงาน และปัจจัยการสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วม นอกจากนี้มี 2 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม คือ ปัจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ และปัจจัยภาวะผู้นำทางวิชาการ

 

Management Factors Affecting Learning Organization of Vocational Education Institutions of Songkhla Province

Wanisa Promrat

Department of Educational Administration and Management, Faculty of Education Thaksin University

The research objectives were to study the management factors and existence of learning organization of vocational education institutions and management factors affecting learning organization of institutions vocational education institutions of Songkhla Province. The samples were 260 vocational teachers out of 741 population. The data were gathered by using 5-point rating scale questionnaires.  Several statistics were applied to data analysis such as percentage, mean, standard deviation, pearson’s correlation, path analysis, goodness of fit measures between model and empirical data, direct influence, indirect influence and overall influence. The research was utilized to investigate causal relationship among variables by using an application software for structural equation modeling analysis.

The results showed that the management factors affecting the learning organization of vocational education institutions adjusted by the structural equation of the factors of management affecting the learning organization could provide a model which was a good fit  to the empirical data. The goodness of fit measures of the model also conformed to defined criteria as follows; /df = 1.99, df = 30, RMR = .025, RMSEA = .062, GFI = .96, AGFI = .90 There were three management factors having direct effect to the learning organization including motivation, technology, work system, vision building and mutual mission. Moreover, there were two factors having an indirect and total effect to the learning organization concerning to climate and learning culture as well as instructional leadership.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พรหมรัตน์ ว. (2013). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), 31–38. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674

Issue

Section

Research Article