บทบรรณาธิการ

  • รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

Abstract

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการ โดยนำเสนอแง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ  วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ซึ่งเผยแพร่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562  กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่น่าสนใจ โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเรื่อง นั้น ๆ เพื่อให้เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม

          วารสารฯ ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ  ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติ  สาระความรู้ทางวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ศิลปะการแสดง การบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

          กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาเผยแพร่  พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการกับทางวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-28
How to Cite
วิวัฒนเศรษฐ์ร. (2019). บทบรรณาธิการ. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(2), E. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223217