The Guidelines of Authentic Leadership Development for Administrators in Basic Education Schools

  • กฤติมา มะโนพรม School of Education, University of Phayao, Phayao
  • สันติ บูรณะชาติ School of Education, University of Phayao, Phayao
  • โสภา อำนวยรัตน์ School of Education, University of Phayao, Phayao
  • น้ำฝน กันมา School of Education, University of Phayao, Phayao
Keywords: Authentic leadership, Development of the authentic Leadership, Administrators in basic education schools

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Content Analysis) และการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่แท้จริง จำนวน 5 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ และแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง ด้านความยุติธรรม ด้านมุมมองเชิงจริยธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมองโลกเชิงบวก ด้านความรับผิดชอบ และด้านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาด้วยตนเอง การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง กรณีศึกษา กาสอนงาน และการฝึกอบรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์. (2557). ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ [ศักดิ์สินี เอมะศิริ, ผู้สัมภาษณ์]. ผู้นำแห่งอนาคต : คุณธรรมการนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงภายใน. นครปฐม :โครงการผู้นำแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 4–13.

ชัชวาล ศิลปกิจ. (2557). สติกับภาวะผู้นำ [ศักดิ์สินี เอมะศิริ, ผู้สัมภาษณ์]. ผู้นำแห่งอนาคต : คุณธรรมการนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงภายใน. นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 15-24.

ธีระ รุญเจริญ. (2556). วิกฤติและทางออกในการบริหารและจัดการการศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปีที่ 8 (ฉบับที่ 1), 96-107. สืบค้นจาก http://gradjournal.bru.ac.th.

ธีรภัทร กุโลภาส. (2556). ภาวะผู้นำที่แท้จริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและยึดมั่นผูกพันกับครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและขนาดโรงเรียนเป็นตัวแปรปรับ (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

นิรันดร์ เนตรภักดี. (2555). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำอย่างแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.

เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ลกรุ๊ป.

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ. (2554). แนวทางการพัฒนามาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. วารสารวิทยาการจัดการ, ปีที่ 28 (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554), 33-48. สืบค้นจาก http://www.exat.co.th/contents/filemanager/info/26%20Transparency%20management.pdf.

บุษยา วีรกุล. (2558). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร:โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.

ปิลันธนา แป้นปลื้ม. (2560). อิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม(e-JODIL), ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560), 55-67. สืบค้นจาก http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/14_4_535.pdf.

รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์. (2552). การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต).จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นำ (Leadership). กรุงเทพมหานคร:ธนรัชการพิมพ์.

รัตนา กาญจนพันธุ์. (2552). จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้นำ ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมหมาย อ่ำดอนกลอย. (2556). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน). 1-7.

สุธาสินี แสงมุกดา. (2556). การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

สุภาพ สิกขาพันธ์. (2557). โมเดลภาวะผู้นำที่แท้จริงและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคใต้ : การทดสอบปฏิสัมพันธ์และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของตัวแปรเพศ. (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ครบรอบ 15 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการ ฉบับพิเศษ, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561). 23-24.

อิทธิภัทร์ ภัทรเมฆานนท์. “การโค้ช” กับภาวะผู้นำตามคุณลักษณะของตนที่แท้จริงในศตวรรษที่ 21 [ศักดิ์สินี เอมะศิริ, ผู้สัมภาษณ์]. ผู้นำแห่งอนาคต : คุณธรรม การนำร่วมและการเปลี่ยนแปลงภายใน. นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 45-61.

อุษา ชูชาติ และลัดดา อินทร์พิมพ์. (2558). บทวิเคราะห์ : มุมมองด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา). วารสารวิจัยการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ปีที่ 3(ฉบับที่ 6 มกราคม – มีนาคม). 16.

Avolio and Gardner (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly. 16 : 315-338.

George B. (2003). Authentic Leadership : Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. San Franciso : Jossey-Bass.

George B. (2007). True North : Discovery Your Authentic Leadership. San Franciso : Jossey-Bass.

Ilies R., Morgeson. F. & Nahrgang. J. (2005). Authentic Leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes. The Leadership Quarterly. 16:373-394.

Luthans, F.& Avolio, B.J. (2003). Authentic leadership development. In K.S. Cameron, J.E. Dutton, & R.E.Quinn (Eds.),Positive Organizational Scholarship : Foundations of a New Discipline. San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 241-258.

Kernis, M. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14, 1-26.

Klenke,K. (2007). Authentic Leadership: A Self, Leader, and Spiritual Identity Perspective. International Journal of Leadership Studies, Vol. 3 Iss. 1, 2007, pp. 68-97

Northouse, P.G. (2010). Leadership theory and practice. (5th). California : sage.

Shamir, B. & Eilam, G. (2005). “What’s your story?” A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly. 16:395-417.

Sparrowe, R. (2005). Authentic Leadership and the narrative self. The Leadership Quarterly. 16 : 419-43.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measuret. Journal of Management, 34(1), 89-126.

Wong, C.A. (2008). The Role of Authentic Leadership in Nursing and Healthcare. Canada : University of Alberta.
Published
2019-03-27
How to Cite
มะโนพรมก., บูรณะชาติส., อำนวยรัตน์โ., & กันมาน. (2019). The Guidelines of Authentic Leadership Development for Administrators in Basic Education Schools. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(1), 13 - 31. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206131
Section
Research Article