Editorial

Authors

  • เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ University of Phayao, Phayao, 56000

Abstract

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีวิชาการของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปได้นำเสนอสาระความรู้ในประเด็นและมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในวารสารฉบับนี้ยังคงเสนอสาระความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย โดย เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการตื่นตัวกันในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ท่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการศึกษา จึงไม่ควรพลาดบทความวิจัยทางการศึกษาทั้ง 2 เรื่อง อันได้แก่ เรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1” และเรื่อง “ทัศนคติและการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ” ซึ่งจะทำให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการทางการศึกษาไทยได้เป็นอย่างดี

สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง กองบรรณาธิการขอเชิญชวนให้ท่านติดตามบทความเรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงแบบอำนาจบารมีของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” และ “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ที่ได้นำเสนอประเด็นความรู้ทางการเมืองการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับสภาวะการดำรงอยู่ของคนในสังคม หากแต่ (อาจ) มองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจ

ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ยังมีบทความที่น่าสนใจที่นำเสนอเกี่ยวกับวิถีสังคมในสภาวการณ์โลกยุคปัจจุบัน อันได้แก่ เรื่อง “อัตลักษณ์เสมือนกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์”  เรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร” และเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทย” บทความเรื่องดังกล่าว จะทำให้เข้าใจสถานะ บทบาท และปัจจัยการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม อันจะทำให้คนในสังคมเดียวกันอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

นอกจากนั้น ในวารสารฉบับนี้ยังได้นำเสนอบทความเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพาราและการนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน” อันเป็นการนำศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในรูปลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาเผยแพร่  พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการกับทางวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2019-06-21

How to Cite

วิวัฒนเศรษฐ์ เ. (2019). Editorial. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 6(1), 1–7. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196661

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>