editorial

Authors

  • เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ University of Phayao, Phayao, 56000

Abstract

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพ
มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงได้รับการคัดสรรบทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอนานาสาระความรู้และแง่คิดที่หลากหลายจากบทความต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนเรื่องขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเป็นการสนองตอบต่อความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา อันได้แก่ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” “แนวทางการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารทางวัฒนธรรม”  “ ‘ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม’ ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ” และ “การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาจากนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งบทความแต่ละเรื่อง ล้วนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นในส่วนของการศึกษาทางภาษาและวรรณกรรมนั้น บทความในวารสารฯ ได้แสดงให้เห็นถึงการศึกษาภาษาและวรรณกรรมด้วยวิธีการบูรณาการกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ  อันได้แก่ เรื่อง “หลงไฟ :  การวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ทฤษฎีลำดับขั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว์”  “การศึกษาคุณค่าของคำสอนในวรรณกรรมล้านนาเรื่อง โลกหานี”  “ภาษากับอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ” และ “การรับรู้อารมณ์ขันจากภาษากำกวมในนิตยสารการ์ตูนไทย” ซึ่งเป็นแนวการศึกษาที่ต่างไปจากอดีตที่มุ่งศึกษาแต่เฉพาะสุนทรียภาพทางภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมเท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคนกับวิถีสังคม กองบรรณาธิการขอเชิญชวนให้ท่านติดตามบทความทั้ง 4 เรื่องคือ “ความมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน”  “การจัดการทรัพยากรร่วมของท้องถิ่น : กรณีศึกษาป่าภูตะเภา ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” “กระบวนการการยอมรับนวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 กรณีศึกษาชุมชนเนินฆ้อ จังหวัดระยอง” และ “พัฒนาการของการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว, 2521 – 2551: มุมมองของรัฐและนโยบาย” ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมนั้น ๆ

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านกำลังคน สินค้าและการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้องค์กรดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นและเจริญก้าวหน้า  ซึ่งบทความเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด” และ “การพัฒนาตราสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” จะเป็นคำตอบในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ส่วนบทความส่งท้าย เป็นบทความปริทัศน์หนังสือ “Basic Income: And How We Can Make It Happen ของ  Guy Standing”  เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจคำว่า “รายได้พื้นฐาน” (Basic Income) ได้อย่างดียิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาเผยแพร่  พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการกับทางวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2019-06-21

How to Cite

วิวัฒนเศรษฐ์ เ. (2019). editorial. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 7(1), E - F. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196515

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>