การเปรียบเทียบผลการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกร่วมกับโปรแกรมตารางเก้าช่องที่มีต่อ พลัง ความเร็ว และคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลชาย Comparison of The Effects of Plyometric Program Along Nine Square Program on Power Speed and Agility of Male Footballer

Main Article Content

คุณานนต์ ตันเจริญสุข

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกร่วมกับโปรแกรมตารางเก้าช่องที่มีต่อ พลัง ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว ในระยะการฝึกที่แตกต่างกันและรูปแบบการฝึกที่แตกต่างกัน ของนักกีฬาฟุตบอลชาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย จำนวน 22 คน แบ่งกลุ่มทดลอง ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 11 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) โปรแกรมพลัยโอเมตริกร่วมกับโปรแกรมตารางเก้าช่อง 2) โปรแกรมตารางเก้าช่องร่วมกับโปรแกรมพลัยโอเมตริก 3) แบบทดสอบพลัง 4) แบบทดสอบความเร็ว 5) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการฝึกทั้ง 2 กลุ่ม ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ รวม 8 สัปดาห์ โดยดำเนินการวัดผล 5 ครั้งคือก่อนการฝึก หลังการฝึก 2 4 6 และหลังการฝึกตามลำดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดวัดซ้ำและเปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ บอนเฟอโรนี


            ผลการวิจัยพบว่า  1) ระยะเวลาฝึกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้นักกีฬาที่ได้รับการฝึกมีพลัง ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการฝึก 2) รูปแบบที่แตกต่างกันมีผลต่อพลัง ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลชายไม่แตกต่างกัน 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการฝึกกับระยะเวลาการฝึกที่มีผลต่อพลัง ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลไม่แตกต่างกัน


คำสำคัญ : พลัยโอเมตริก ตารางเก้าช่อง นักฟุตบอลชาย


Abstract


             The objectives of this research were to compare the results of Plyometric training in tandem with a nine-square program towards power, speediness and agility in different duration and types of 22 men’s soccer players. The sample of this research is 22 men’s soccer players, divided into 11 players in two groups. The tools of this research were 1) a plyometric training program in tandem with a nine-square program, 2) a nine-square program in tandem with a plyometric training program, 3) The test of power, and 4) The test of speediness, and 5) The test of agility. The data were collected to proceed into both groups, every Monday, Wednesday, and Friday including 8 weeks by measuring 5 times before and after the 2nd, 4th, 6th, and after the training respectively. The statistics used in this research were mean and standard deviation, one-way ANOVA, two–way analysis of variance, and comparing these with the Holm-Bonferroni method.


               It was found that 1) The increased training duration resulted in athletes having more power, speediness and agility with statistical significance at the level of .05 in all periods; 2) Different patterns had no different effects on power, speediness and agility of male football players; 3) There was no difference in the correlation between training style and training duration affecting power, speediness and agility of football players.


Keywords: Plyometric, Nine square, Male footballer

Article Details

Section
Research Articles