การวิเคราะห์ระดับความหนัก ปริมาณการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันฟุตซอล ในสนามที่มีขนาดแตกต่างกัน

Analysis of Intensity, Movement Demand and Technical Skill During Futsal Match Played Between Different Pitch Sizes.

Authors

  • ณัฐวุฒิ มณีใส

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความหนักของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด  ปริมาณการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันฟุตซอล ในสนามที่มีขนาดแตกต่างกัน ขนาดประกอบด้วย สนามขนาด 42x22 เมตร 40x20 เมตร และ 38x18 เมตร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตซอลหญิง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในตำแหน่งผู้เล่น จำนวน 8 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยกลุ่มตัวอย่างจะลงแข่งขันฟุตซอล ตามรูปแบบซึ่งผู้วิจัยได้จำลองขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาในการแข่งขันทั้งหมดสองครึ่ง แต่ละครึ่งประกอบด้วยสองช่วง ช่วงละ 10 นาที พักระหว่างช่วง ช่วงละ 5 นาที และพักระหว่างครึ่ง 10 นาที ทําการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดระยะทางการเคลื่อนที่และบันทึกวิดีโอตลอดการแข่งขันเพื่อวิเคราะห์ทักษะที่ใช้ขณะแข่งขัน นําข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนรูปแบบการทดลองวัดซ้ำมิติเดียว (One way analysis of variance with repeated measures) และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Tukey กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            จากผลการวิจัย พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความหนัก และระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันในสนามขนาด 42x22 เมตร 40x20 เมตร และสนามขนาด 38x18 เมตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วน จำนวนครั้งของทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันในสนามที่ทั้งสามขนาดสนามไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับรูปแบบการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับขนาดสนามต่าง ๆ ต่อไป

คำสำคัญ : ฟุตซอล ระดับความหนัก ขนาดสนาม

Abstract

            The purpose of this study was to compare physiological response, movement demand, and technical skill during simulated futsal matches played in three different pitch sizes (42x22 m, 40x20 m, and 38x18 m). Eight female futsal players from Kasetsart University were participated in this study. Subjects were divided into two teams, and the researcher simulated the time of competition and resting time to measure the heart rate during the competition. The entire match lasts for two halves, consisting of two periods of 10 minutes each, with a 5-minute break between each half and a 10-minute break between halves. During the simulated competition, for each pitch size, heart rate, distance covered, and technical skill were measured. The arithmetic mean, standard deviation, and ANOVA (one-way analysis of variance with repeated measures) were calculated for the data, and the differences were compared in pairs using Tukey's method at the.05 level of significance.

            The result showed that heart rate and distances covered during a simulated futsal match were different for 40x20 m, 40x20 m, and 38x18 m pitch sizes (P >.05). However, there were no differences in the number of technical skills between the three pitch sizes (P >.05). These findings will advance understanding of behaviors in futsal and have implications for training design using pitch size manipulation.

Keywords:  Futsal, Intensity, Pitch size

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-13

Issue

Section

Research Articles