ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

Effects of Using a Physical Fitness Promotion Program for Students with Hearing Impairments with Secondary School Level in Setsatian School for the Deaf

Authors

  • Panadda Wongchanta setsatian school for the deaf

Abstract

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพของเด็กไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 34 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 31 คน เลือกมาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย 8 กิจกรรม คือ รับ-ส่งบอลลอดใต้ขา รับ-ส่งบอลข้ามศีรษะ เดินสี่ขาตามเส้น เดินสองมือตามเส้นรับ-ส่งบอลข้ามแนวลำตัว เดินสี่ขาท่านอนหงาย กระโดดตบและกระโดดเชือก 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที (T-test for dependent Samples)

            ผลการศึกษา  พบว่า ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดก่อนและหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการทดสอบ นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย อยู่ในระดับมากที่สุด (M=4.70, S.D. =.21)

คำสำคัญ : นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  หูหนวก สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ พลศึกษา

Abstract

            This study aims to study the effects of using a physical fitness promotion program for students with hearing impairments at secondary school level in Setsatian school for the Deaf. The population is 34 students of secondary school level with hearing impairments, who had lower average fitness test results in 2019 at Setsatian School for the Deaf. The sample was selected by stratified random sampling consisting of 31 students and parents. The instruments of this study were 1) a physical fitness promotion program for students with hearing impairments at the secondary school level. It consists of aerobic exercise activities and eight physical movement activities: picking up and passing the ball under the leg, picking up and passing the ball over the head, walking on four legs along the line, walking with both hands along the line, picking up and passing the ball across the body line, walking on four legs lying on your back, jumping slapping, and jumping rope. and 2) A physical fitness test according to Thai children's health standards and 3) satisfaction questionnaires of 31 students and parents. The data were analyzed using basic statistics; percentage, mean, standard deviation, t-test for dependent samples and content analysis.

            The results showed that

            The student's physical fitness level increased, including flexibility, muscular strength and endurance, and cardiovascular endurance and blood circulation before and after the promotion of physical education potential at .05 level of significance for all items tested. Students and parents are satisfied with the physical fitness promotion program at the highest level (=4.70, S.D. =.21).

Keywords: students with hearing impairments, Deaf, Physical Fitness, Health,  Physical Education

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-14

Issue

Section

Research Articles