ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Factors That Affect The Decision for Selecting to Study at Sports School in Institute of Physical Education Ministry of Tourism and Sports

Authors

  • sasripron chansri มหาวิทยาลัยการกีฬา

Abstract

บทคัดย่อ

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นชาย จำนวน 211 คน เป็นหญิง จำนวน 139 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัย 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต และทัศนคติด้านกีฬา 2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย และอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อและอุปกรณ์ภายในโรงเรียน และชื่อเสียงโรงเรียนกีฬา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

              ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยภายในด้านลักษณะมุ่งอนาคต มีแรงจูงใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .50 ปัจจัยภายในด้านทัศนคติด้านกีฬาที่ มีแรงจูงใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .53 ปัจจัยภายนอกด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ และอุปกรณ์ภายในโรงเรียน มีแรงจูงใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .56 ปัจจัยภายนอกด้านชื่อเสียงโรงเรียน มีแรงจูงใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .56

               ผลการเปรียบเทียบปัจจัยใน และปัจจัยภายนอก จำแนกตาม เพศ ระดับชั้น ภูมิลำเนาของนักเรียน พบว่า ไม่แตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การตัดสินใจ โรงเรียนกีฬา

Abstract        

            This research aims to study and compare factors that affect the decision for selecting to study at sports school in Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and sports. The sample is students in Hight School in sports school of Physical Education, Ministry of Tourism and sports consisting of 211 male and 139 female, for a total of 350 students. The instrument was made by the researcher, which is a survey asking about factors that affect the decision for selecting to study at sports school in Institute of Physical Education, Ministry of Tourism and sports. The survey consists of two factors; 1) Internal factors such as future orientation and the attitude towards sports and 2) External factors such as building, environment, media and equipment in the school and school reputation. The data were analyzed by using frequency distribution, mean, standard deviation and t-test.

            The results showed that the internal factors of future orientation average are at a high level (3.79) and standard deviation is 0.50, and attitude towards sport average is at a high level (3.70) and standard deviation is 0.53. The external environment, facilities, materials, and equipment in schools are all at a high level (3.66), with a standard deviation of 0.56, and the reputation factor is also high (3.60).

            The comparison of internal and external factors among students by gender, class, and birthplace revealed no significant difference at the 0.05 level.

Keywords: Decision, Sports School

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-15

Issue

Section

Research Articles