ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี Policy Recommendation to Develop Sports and Exercise Services For Elderly in Chon Buri Province

Main Article Content

Apiwat Panyamee

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ความต้องการจำเป็น และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อบริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี วิธีดำเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามสอบถามจากผู้สูงอายุที่มาใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายในจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) จำนวน 400 คน นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น PNIModified เพื่อหาความต้องการจำเป็นทั้ง 7 ด้าน แล้วสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยนำมาจากข้อที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุด 2 ข้อ ของแต่ละด้าน จากนั้นประเมินข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 13 คน โดยใช้มาตรฐานการประเมินของสตัฟเฟิลบีม


            ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.50) สภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.39) ความต้องการจำเป็น โดยรวมมีค่า PNIModified=0.20 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 1) ด้านการบริการ ควรมีการบำรุงรักษาสภาพของอุปกรณ์กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้งานเสมอ 2) ด้านราคา สำหรับผู้สูงอายุควรจัดเก็บค่าบริการให้มีความเหมาะสม หรือไม่เก็บค่าบริการ 3) ด้านสถานที่ ควรมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีจุดปฐมพยาบาล ห้องปฐมพยาบาล 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรับผู้สูงอายุ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การบริการทดสอบสมรรถภาพ 5) ด้านบุคคล ควรมีผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 6) ด้านกระบวนการ ควรมีการจัดทำเอกสารหรือป้ายแนะนำ ข้อพึงปฏิบัติ ข้อควรระวังในการใช้บริการ และเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 7) ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรมีการตกแต่งพื้นที่และจัดทำแผนผังของสนามกีฬาเพื่อความสะดวกในการใช้บริการสำหรับผู้สูงอายุ


            สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ได้ทำการประเมินจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 มิติ มากกว่า 3.50 ในทุกด้าน ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีได้


คำสำคัญ: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, สภาพที่คาดหวัง, ความต้องการจำเป็น, บริการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ


Abstract


            This research aimed to study current and expected conditions to identify the needs and create policy recommendations for sports and exercise services for the elderly in Chon Buri Province. The research methodology was conducted by using questionnaires from the 400 elderlies who have used sports and exercise services in Chon Buri, based on the concepts of the marketing mix (7 Ps). The data analysis was implemented through the mean standard deviation and Priority Needs Index Modified (PNIModified) to identify the needs in 7 aspects that would be used to establish policy recommendations in order to develop sports and exercise services for the elderly in Chon Buri. In addition, the policy recommendations would represent the needs of the elderly in Chon Buri. The policy recommendations were extracted from 2 most important needs in each aspect. The policy recommendations were then evaluated by 13 stakeholders using Stufflebeam's Standard Evaluation Model.


            According to the research results, it was found that current conditions are at high level (=3.50) expected conditions are at high level (=4.39) for priority needs PNIModified=0.20 and the policy recommendation to develop sports and exercises for elderly in Chon Buri consisted of 7 aspects. 1) Product or Service, the condition of sports and exercise equipment for the elderly should always be maintained to be clean, safe, and ready for use. 2) Price, the affordable service fee should be charged, or the service should be provided free of charge. 3) Place, there should be protection and safety for the elderly with first-aid area for the elderly. 4) Promotion, activities, such as organizing sports events for the elderly or fitness testing services for the elderly, should be provided. 5) People, there should be knowledgeable trainers and staff to recommend correct and clear exercises for the elderly and be able to provide first aid to the elderly. 6) Process, a document or label for advice, a code of practice, and precautions for using the service should be provided; also, the staff should be prepared to solve problems in an emergency situation. 7) Physical evidence and presentation, the area should be decorated, and there should be a sign showing the layout of the stadium for the convenience of the elderly.


            In conclusion, policy recommendations for sports and exercise services for the elderly in Chon Buri Province were evaluated by the stakeholders. The evaluation results of policy recommendations demonstrated the mean of all our dimensions was greater than 3.50 in all aspects. Therefore, the policy recommendations can be used for the development of sports and exercise services for the elderly in Chon Buri.


Keywords: Policy Recommendation, Expected Conditions, Priority Needs, Sports and Exercise Services, Elderly

Article Details

Section
Research Articles