การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย The Needs Assessment in Educational Measurement and Evaluation Competencies of Teacher Professional Students in Physical Education Major Faculty of Education Loei Rajabhat University.

Main Article Content

กรภูศิษฐ์ แก้วมาก

Abstract

บทคัดย่อ


            ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เพื่อจัดอันดับความสำคัญความต้องการจำเป็นสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แก่ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาวิชาชีพครู 3) เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างประกอบได้ด้วย 1) นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน 2) ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำนวน 30 คน 3) อาจารย์นิเทศก์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ค่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบค่าที และใช้เทคนิค วิธี Priority Needs Index ในการจัดลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัย พบว่า 1)  มีความต้องการจำเป็นสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา ด้านการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา สูงที่สุด 2) ประเด็นที่เป็นความต้องการจำเป็นสูงสุดในแต่ละด้าน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมากที่สุด การสร้างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ (Rubric Scoring) การเลือกใช้แบบทดสอบอย่างเหมาะสมและใช้เกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบได้อย่างเหมาะสมอ้างอิงได้ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนา 3) ปรับปรุงการเรียนการสอน สำหรับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา  พลศึกษา ได้แก่ การออกแบบรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และรายวิชาการทดสอบและประเมินผลทางพลศึกษา และการทำงานร่วมกันของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาพลศึกษา และครูพี่เลี้ยงในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา


คำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็น, สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา, นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา


Abstract


               The purposes of this study were 1) to assess the educational measurement and evaluation competency needs of teacher professional students in Physical Education, Faculty of Education, Loei Rajabhat University 2) to rank the priority needs in educational measurement and evaluation competency of mentoring teachers, department supervisors, and teacher professional students in Physical Education, Faculty of Education, Loei Rajabhat University. 3) to propose approaches for developing the educational measurement and evaluation competency of teacher professional students in Physical Education, Faculty of Education, Loei Rajabhat University. The participants of this research were 30 fifth-year teacher professional students in Physical Education, Faculty of Education, Loei Rajabhat University, 30 mentoring teachers, and 10 department supervisors. As a research instrument to collect the data, a questionnaire was administered to the participants in a semi-structured interview. The quantitative data were analyzed by descriptive statistics, t-test and Modified Priority Needs Index, while the qualitative data were analyzed by content analysis. physical education at Loei Rajabhat University's Faculty of Education


            The research results showed that 1) the highest needs in educational measurement and evaluation competency were construction and assessment instruction. 2) the highest needs in educational measurement and evaluation competency in each aspect were identification of objective learning, construction rubric scoring, selection of the test appropriately and the evaluation criteria, using data analysis program and feedback to leaner. (3) improving teaching and learning in order to develop competency in measuring and evaluating teacher professional students in physical education, including academic design, measurement and evaluation, physical education testing and evaluation, and collaboration between supervisor, professor and supervising teacher to develop educational measurement and evaluation competency of physical education students.


Keywords:   Need Assessment, Educational Measurement and Evaluation Competency, Teacher Professional Students in Physical Education.

Article Details

Section
Research Articles