การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง The Development of Football Learning Application forMuban Chombueng Rajabhat University Student

Main Article Content

สุชาติ เพชรเทียนชัย

Abstract

บทคัดย่อ


             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันในการเรียนรู้วิชาฟุตบอล 3) ศึกษาสมรรถนะการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้วิชาฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา สาขาวิชา      พลศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชากีฬาฟุตบอล ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.92 2) แบบทดสอบ(ก่อน–หลัง) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.92 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 ความยากง่ายเท่ากับ 0.61 และอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.38 3) แบบทดสอบท้ายบทเรียน ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.91 4) แบบสอบถามสมรรถนะในการใช้แอปพลิเคชัน ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบ ค่าประสิทธิภาพ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล


             ผลการวิจัย พบว่า 1) แอปพลิเคชันในการเรียนรู้วิชาฟุตบอล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/90.83 2) ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันฯ มีค่าเท่ากับ 0.69 3) สมรรถนะในการใช้ แอปพลิเคชันฯ อยู่ในระดับมากที่สุด และเจตคติการใช้แอปพลิเคชันฯ อยู่ในระดับมากที่สุด


คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน ฟุตบอล สมรรถนะการใช้แอปพลิเคชัน


Abstract   


          The proposes of this research were: 1) to develop football learning application at 80/80 criterion standard 2) to determine the effectiveness of index of Football learning application 3) to study the competency of using Football learning application. The samples were 30 physical educations’students in 2020 academic year who were selected by simple random sampling method. The instruments used in this study were: 1)Football learning application with content validity  equal 0.92 2) Pre-test and Post-test with content validity equal 0.92, Reliability equal  0.78 and item difficulty equal 0.61 and Item of discrimination equal 0.38 3)Quiz with content validity equal 0.91 4)Football learning application competency questionnaire with content validity equal 0.97. The data were analyzed by means, standard deviations, difficulty index, discrimination index, reliability, the effectiveness of Football learning application of 80/80 and the effectiveness index.


The results of the research found that 1) the efficiency of football learning application was 82.90/90.83 2) the effectiveness index (E.I.) of football learning application was 0.69. 3) The competency of using Football learning application was at the highest level and the attitude of using the application at the highest level.


Keywords: Application Football competency of using Football education application

Article Details

Section
Research Articles