เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะสำหรับนักกีฬาฟุตซอลชายระดับอุดมศึกษา

The Norms-Reference of Skill-Related Physical Fitness for Male Futsal Players in Higher Education

Authors

  • puchit nakornpat 0954186129

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะสำหรับนักกีฬาฟุตซอลชาย ระดับอุดมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาฟุตซอลชาย ระดับอุดมศึกษา 16 สถาบัน จำนวน 244 คน ที่เข้าทำการแข่งขัน Thailand futsal u-league 2018 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยข้อทดสอบ 5 รายการ ได้แก่ 1) วิ่งเร็ว 20 เมตร 2) แบบทดสอบ semo test 3) ยืนกระโดดไกล 4) multistage fitness test และ5) reaction time test หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาแบบทดสอบมาตรฐานว่าสามารถวัดสมรรถภาพทางกายได้ตามจุดประสงค์โดยคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ด้วยวิธีของ Rovinelli and Hambleton ได้ค่าเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายโดยใช้คะแนน “ที”  (t-score) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ดี ผ่านและต้องปรับปรุง

               ผลการวิจัยพบว่า         

               เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะของนักกีฬาฟุตซอลชายระดับอุดมศึกษามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถใช้ประเมินระดับสมรรถภาพกายที่สัมพันธ์กับทักษะสำหรับนักกีฬาฟุตซอลชาย ระดับอุดมศึกษาได้

คำสำคัญ : สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ/ นักกีฬาฟุตซอลชายระดับอุดมศึกษา   

Abstract   

               The purpose of this research was to study and establish the norms-reference of skill-related physical fitness for male futsal players in higher education. The population was 224 male futsal players from 16 institutes that competed in Thailand futsal u-league 2018. The research instrument consisted of 5 tests: 1) 20 meters run, 2) Semo test, 3) long jump, 4) multistage fitness test, and 5) reaction time test. The index of item-objective congruence (IOC) of Rovinelli and Hambletion was judged by 5 experts for the content validity of the research instrument at 1.00. The data were analyzed by using percentages, means, and standard deviation. The norm-reference is constructed by using "t-score" and divided into 3 levels; good, past and improved.   

               The major results revealed that:

               The norm-reference of skill-related physical fitness for male futsal players in higher education has content validity that could be used to evaluate skill-related physical fitness for male futsal players in higher education.

Keywords: Skill-Related Physical Fitness/ Male Futsal Players in Higher Education

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-16

Issue

Section

Research Articles