การสร้างเครื่องมือทดสอบการทรงตัวในนักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ The Construction of a Balance Test Tool for Motorcycle Circuit Riders

Main Article Content

ไอยรา เมืองทอง

Abstract

บทคัดย่อ


               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือทดสอบการทรงตัวในนักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบแห่งประเทศไทย จำนวน 20 คน เครื่องมือทดสอบการทรงตัวในนักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ผ่านการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 2 ด้านคือ 1. หาความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า   (face validity) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 2. หาความเชื่อถือได้ (reliability) โดยการทดสอบซ้ำ (test - retest) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson product moment correlation coefficient)


               ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือทดสอบการทรงตัวในนักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ มีค่าความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า (face validity) เท่ากับ 1.0 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (IOC = 1) และมีค่าความเชื่อถือได้ (reliability) จากการทดสอบซ้ำ (test-retest) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ด้านซ้าย = 0.923; ด้านขาว = 0.993)


คำสำคัญ : การสร้างเครื่องมือ การทรงตัว นักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ


Abstract


               The purpose of this research was to create balance test tool for motorcycle riders. The populations of this research were 20 motorcycle riders who were registered with the confederation of motorcycle of Thailand. The balance test tool for motorcycle riders was detected for their quality including face validity evaluated by 5 experts and reliability evaluated by test - retest method. The data were analyzed by person product moment correlation coefficient.


               The results of this research found that the face validity was excellence (IOC = 1.00) and the reliability were excellence (Left = 0.923; Right = 0.993)


Keywords: The Construction, Balance test tool, Motorcycle riders


 

Article Details

Section
Research Articles