ข้อจำกัดในการทำหน้าที่ด้านความคิด ความรู้ และการประมวลผลของเด็ก Functional Constraints of Thinking, Knowing, and Processing

Main Article Content

เจริญ กระบวนรัตน์
ณัฐนรี กระบวนรัตน์

Abstract

การพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการทำงานของสมองหรือหน่วยความจำ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางกาย (Physical Skills) ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาด้านสติปัญญา (Cognitive Development) การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) ความสนใจ (Attention) และความความจำ (Memory) พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา (Expert  in Sport) ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการรับรู้ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการทำงานของสมอง  เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ฝึกสอนกีฬา พ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย  และความแตกต่างของการเรียนรู้ในกลุ่มเด็ก นับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี  ซึ่งเด็กในแต่ละช่วงวัยล้วนเคยผ่านขั้นตอนการพัฒนาความรู้ด้านสติปัญญา (Cognitive Development) ความสามารถในการทำความความเข้าใจ (Ability to Understand)  การคิด (Thinking)  และการกำหนดเป็นแนวความคิดได้อย่างถูกต้อง (Conceptualize)  พัฒนาการดังกล่าวนี้ เด็กบางคนอาจจะพัฒนา ได้เร็วกว่าเด็กบางคนและสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวัยรุ่น (Adolescence) ที่สำคัญ ไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมเด็กอายุ 12 ปี จึงยังไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดของการสอนและการเล่นกีฬาเป็นทีมได้อย่างลึกซึ้งทุกแง่มุม ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเฉพาะในแต่ละประเภทกีฬา (Sport-Specific Knowledge) หรือความรู้ความเข้าใจทักษะเฉพาะ (Specific Skill) หรือเหตุการณ์เฉพาะในแต่ละสถานการณ์ของเกมการแข่งขัน  จึงมีบทบาทและความสำคัญในการช่วยสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้และความเข้าใจของเด็กได้มากและเร็ว

Article Details

Section
Academic articles