แนวทางการจัดการส่งเสริมกีฬาทางน้ำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา The Management Guidelines of Marine Sport Promotion for Burapha University Students.

Main Article Content

ศราวุฒิ อารีราษฎร

Abstract

บทคัดย่อ


         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการส่งเสริมกีฬาทางน้ำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาทางน้ำ จำนวน 17 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง  เก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบ EDFR รวม 3 รอบ พิจารณาฉันทามติด้วย ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้วนำผลมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามหน้าที่การจัดการ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการส่งเสริมกีฬาทางน้ำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  แล้วนำไปยืนยันความถูกต้อง ความเป็นไปได้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า                             


            1. หน้าที่ทางด้านการบริหาร แนวทางการจัดการส่งเสริมกีฬาทางน้ำสำหรับนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาทางน้ำ ทั้งด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกีฬาทางน้ำ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดยกำหนดเป้าหมายในการเข้าร่วมการแข่งขัน การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ


            2. ทรัพยากรด้านการบริหาร แนวทางการจัดการส่งเสริมกีฬาทางน้ำสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบต้อง กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามาศึกษ  การดูแลด้านการเรียน และการแข่งขันของนักกีฬา รวมถึงการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬา การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาทางน้ำ มีสถานที่และอุปกรณ์กีฬา  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำประจำทุก ๆ ปี ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ และกิจกรรมกีฬาทางน้ำ


คำสำคัญ: การบริหารจัดการ การส่งเสริมกีฬาทางน้ำ


Abstract   


         The purpose of this research was to create management guidelines of marine sport promotion for Burapha University students. The EDFR technique was used to collect data and in-depth interview were used to confirm the appropriate and practical of the results. The 17 experts who involved in marine sport for EDFR and 5 stakeholders for in-depth interviewed were selected by purposive. The findings revealed that:                                  


            1. In term of management function. The university should set objectives and the policy for marine sports promotion to support both sports for health and sports for excellence. Set the organizing committee, set network of concerned department and persons both inside university o and outside university. Provide the opportunity for the athletes to participate in competitions and training. Controlling the use of budget with routine monitoring and evaluation.


            2. In term of mmanagement resources. The recruitment of elite athlethes to study in Burapha University should be considered. The learning, training and competition,and welfare should be operted for them. The fields, facility, equipment must be filled and manged. The staffs, coaches, student leaders and athletes should be developed and trainedand finally the knowledges and activities on.marine sports should be  publicized regularly and continuously to motivate the  students  and staff to understand and have a good attitude  in marine sport. 


Keywords: Management, Marine sports promotion   


 

Article Details

Section
Research Articles